Podsumowanie strony – 2016

Grudzień 26, 2016 Adam 0

Pierwszy cel został osią­gnięty – zostało stwo­rzone mini kompen­dium na temat wszyst­kich form “amigo­wa­nia”, z kilku­na­stoma krótkimi arty­ku­łami, i odno­śni­kami do istot­nych miejsc w inter­ne­cie. […]