Podsumowanie strony - 2016

Grudzień 26, 2016 Adam 0

Czas czy­ta­nia: 1 minutaPierw­szy cel został osią­gnięty - zostało stwo­rzone mini kom­pen­dium na temat wszyst­kich form "ami­go­wa­nia", z kil­ku­na­stoma krót­kimi arty­ku­łami, i odno­śni­kami do istot­nych miejsc w inter­ne­cie. […]