Ankieta

Grudzień 7, 2017 Adam 1

Pro­szę o prze­my­ślane odpo­wie­dzi. W każ­dym pyta­niu można wybrać tylko jedną opcję. Pro­szę wypeł­niać kom­pletną ankietę.   Mam inne uwagi:  

Wieści z frontu

Grudzień 5, 2017 Adam 0

Uzu­peł­ni­łem poprzedni wpis o parę nud­nych zagad­nień tech­nicz­nych. Dzi­siaj o spra­wach bie­żą­cych. Bar­dzo moż­liwe że na wer­sję angiel­ską, i wer­sje dru­ko­waną, będzie­cie cze­kać długo. Wyszedł dopiero […]