Promocja Amigi NG na Pixel Heaven 2018

Maj 31, 2018 Adam 1

Czas czy­ta­nia: 2 min.Pixel Heaven to impreza rangi euro­pej­skiej. Zgod­nie z nazwą jest to wiel­kie święto dla fanów kom­pu­te­rów retro, ale są tam obecni też twórcy gier "Indie" […]

Prenumerata i archiwalia

Maj 18, 2018 Adam 0

Czas czy­ta­nia: 1 minutaNastą­pił długo ocze­ki­wany suk­ces. Maga­zyn "Amiga NG" można zamó­wić w postaci pre­nu­me­raty – na razie tylko na dwa numery (4-5). W pre­nu­me­ra­cie jest taniej o […]

Reaktywacja strony MorphOS.pl

Maj 18, 2018 Adam 1

Czas czy­ta­nia: 3 min.Skąd się wzią­łem na morphos.pl Na morphos.pl zare­je­stro­wa­łem się dwa lata temu. Potrze­bo­wa­łem zasię­gnąć infor­ma­cji u źró­dła w spra­wie sprzętu dzia­ła­ją­cego z Mor­phOS-em. Potrzebne było mi […]

Stachu, jak to się robi?

Maj 11, 2018 Adam 1

Czas czy­ta­nia: 13 min.Tytuł to zakoń­cze­nie pio­senki Zenona Lasko­wika "Sta­rych nie ma, chata wolna", która nie jest zwią­zana z tym o czym za chwilę poczy­ta­cie. Utkwiła mi w […]