Amiga dzisiaj

 

Zain­te­re­so­wa­nie kom­pu­te­rem Amiga jest nie­prze­mi­ja­jące.

Nie­za­leż­nie od tych, któ­rzy mają Amigę "od zawsze", bie­gnie współ­cze­śnie jej nie­prze­rwany roz­wój, i to wie­lo­to­rowo.

Oprócz tego możemy cie­szyć się róż­nymi hob­by­stycz­nymi roz­wi­nię­ciami, pozwa­la­ją­cymi w spo­sób bar­dziej wygodny korzy­stać z roz­rywki w for­mie retro.

Amiga dzi­siaj to "ami­go­wa­nie", wielka róż­no­rod­ność i wiele sma­ków.