Z wiosną nadzieje rosną

Kwiecień 17, 2018 Adam 0

Skąd tak opty­mi­styczny tytuł? Sprze­daż pisma na papie­rze mizerna, a pełny wier­szyk brzmi tak: Wio­sną – nadzieje rosną, Przy­cho­dzi lato – cze­kamy na to, W […]

Magazyn Amiga NG nr 3 – drukiem!

Marzec 16, 2018 Adam 3

Nie tylko dotrzy­mu­jemy słowa, ale robimy to przed ter­mi­nem. Można już zama­wiać dru­ko­waną wer­sję: Amiga NG numer (3) 02/2018  Tre­ści są fajne. Pra­wie cały numer […]

Rozpędzamy się

Styczeń 20, 2018 Adam 0

Miś Jest film pod tym tytu­łem, w któ­rym jest dosyć znana scena:   Zakła­dam że do zisz­cze­nia się koń­co­wej sen­ten­cji nie doj­dzie. Czas podać kon­krety. […]

Magazyn AMIGA NG nr 2 – opublikowany

Styczeń 13, 2018 Adam 0

Udało się, i to lepiej niż myśla­łem. Numer jest więk­szy obję­to­ściowo, i zdą­ży­li­śmy na czas (pla­no­wany ter­min publi­ka­cji to 15 sty­czeń). Sta­ra­li­śmy się poru­szać cie­kawe […]

Ankieta

Grudzień 7, 2017 Adam 1

Pro­szę o prze­my­ślane odpo­wie­dzi. W każ­dym pyta­niu można wybrać tylko jedną opcję. Pro­szę wypeł­niać kom­pletną ankietę.   Mam inne uwagi:  

Wieści z frontu

Grudzień 5, 2017 Adam 0

Uzu­peł­ni­łem poprzedni wpis o parę nud­nych zagad­nień tech­nicz­nych. Dzi­siaj o spra­wach bie­żą­cych. Bar­dzo moż­liwe że na wer­sję angiel­ską, i wer­sje dru­ko­waną, będzie­cie cze­kać długo. Wyszedł dopiero […]

AMIGA NG nr 1 – opublikowane

Październik 14, 2017 Adam 2

Mamy to! Numer jest do pobra­nia w zakładce Cza­so­pi­smo “AMIGA NG. W mię­dzy­cza­sie strona została odświe­żona (nowy sza­blon, sca­le­nie arty­ku­łów). Teraz: jak widzę dal­szy roz­wój […]

Amiga NG – nowy projekt

Wrzesień 20, 2017 Adam 4

Jak wyni­kało to z poprzed­niego wpisu – kon­cep­cja strony amiga.org.pl ewo­lu­uje. Tre­ści zebrane w e-booka (poprzedni wpis) to zaczyn nowego pro­jektu. Będzie to perio­dyk „Amiga […]