Podsumowanie strony – 2016

Grudzień 26, 2016 Adam 0

Pierw­szy cel został osią­gnięty – zostało stwo­rzone mini kom­pen­dium na temat wszyst­kich form „ami­go­wa­nia”, z kil­ku­na­stoma krót­kimi arty­ku­łami, i odno­śni­kami do istot­nych miejsc w inter­ne­cie. […]

Kupujemy komputer do MorphOS-a

Maj 14, 2016 Adam 0

Jako że nie uży­wam tego sys­temu musia­łem dużo czasu spę­dzić na lek­tu­rze. Były to wątki na PPA, zało­ży­łem też wątek „do kon­sul­ta­cji” na forum Mor­phOS. […]

Emulacja – odcinek 1

Marzec 7, 2016 Adam 0

Dzi­siaj pierw­szy odci­nek „szkółki” na temat emu­la­cji. Pod­sta­wowe poję­cia (ROM, Kick­start) i pierw­szy kon­takt z ami­go­wymi grami. Naj­ła­twiej­szy wariant – gotowe pliki wyko­ny­walne. Emu­la­cja – […]

Post otwierający

Marzec 6, 2016 Adam 5

Posta­no­wi­łem co jakiś czas infor­mo­wać o postę­pach w roz­woju strony. Naj­pierw zale­gło­ści – tech­ni­ka­lia. Potem – naj­bliż­sze plany. Początki Pierw­sza strona tej witryny powstała 14 […]