Wieści z frontu

Grudzień 5, 2017 Adam 0

Czas czy­ta­nia: 2 min.Uzu­peł­ni­łem poprzedni wpis o parę nud­nych zagad­nień tech­nicz­nych. Dzi­siaj o spra­wach bie­żą­cych. Bar­dzo moż­liwe że na wer­sję angiel­ską, i wer­sje dru­ko­waną, będzie­cie cze­kać długo. Wyszedł dopiero […]

Odpowiedzi na uwagi do "Amiga NG nr 1"

Listopad 10, 2017 Adam 0

Czas czy­ta­nia: 5 min.Odpo­wia­da­łem już w wielu miej­scach (głów­nie fora), tutaj zbior­czo, w kolej­no­ści w jakiej dosta­wa­łem uwagi. Tytuł pisma Zarówno ze strony fanów OS 4, jak i […]

AMIGA NG nr 1 - opublikowane

Październik 14, 2017 Adam 2

Czas czy­ta­nia: 3 min.Mamy to! Numer jest do pobra­nia w zakładce Cza­so­pi­smo “AMIGA NG. W mię­dzy­cza­sie strona została odświe­żona (nowy sza­blon, sca­le­nie arty­ku­łów). Teraz: jak widzę dal­szy roz­wój […]

Amiga NG - nowy projekt

Wrzesień 20, 2017 Adam 4

Czas czy­ta­nia: 3 min.Jak wyni­kało to z poprzed­niego wpisu - kon­cep­cja strony amiga.org.pl ewo­lu­uje. Tre­ści zebrane w e-booka (poprzedni wpis) to zaczyn nowego pro­jektu. Będzie to perio­dyk "Amiga […]

Podsumowanie strony - 2016

Grudzień 26, 2016 Adam 0

Czas czy­ta­nia: 1 minutaPierw­szy cel został osią­gnięty - zostało stwo­rzone mini kom­pen­dium na temat wszyst­kich form "ami­go­wa­nia", z kil­ku­na­stoma krót­kimi arty­ku­łami, i odno­śni­kami do istot­nych miejsc w inter­ne­cie. […]

Kupujemy komputer do MorphOS-a

Maj 14, 2016 Adam 0

Czas czy­ta­nia: 1 minutaJako że nie uży­wam tego sys­temu musia­łem dużo czasu spę­dzić na lek­tu­rze. Były to wątki na PPA, zało­ży­łem też wątek "do kon­sul­ta­cji" na forum Mor­phOS. […]

Emulacja - odcinek 1

Marzec 7, 2016 Adam 0

Czas czy­ta­nia: 1 minutaDzi­siaj pierw­szy odci­nek "szkółki" na temat emu­la­cji. Pod­sta­wowe poję­cia (ROM, Kick­start) i pierw­szy kon­takt z ami­go­wymi grami. Naj­ła­twiej­szy wariant - gotowe pliki wyko­ny­walne. Emu­la­cja – […]

Post otwierający

Marzec 6, 2016 Adam 5

Czas czy­ta­nia: 2 min.Posta­no­wi­łem co jakiś czas infor­mo­wać o postę­pach w roz­woju strony. Naj­pierw zale­gło­ści - tech­ni­ka­lia. Potem - naj­bliż­sze plany. Początki Pierw­sza strona tej witryny powstała 14 […]