Czasopismo "AMIGA NG"

prze­glą­da­nie PDF online na plat­for­mie issu
zakup wer­sji papie­ro­wej
Maga­zyn Amiga NG na plat­for­mie spo­łecz­no­ścio­wej face­book

 


Strefa zrzutu

Klik­nię­cie w obra­zek pobiera PDF


Numer "0"

PDF, 26 stron, 5,5 MB

spis tre­ści Nr 0 (PDF, 42 KB

Tek­sty z witryny którą czy­tasz, stan na koniec 2016 r. Przed­sta­wiają pod­stawy współ­cze­snego "ami­go­wa­nia", taki infor­ma­tor na rok 2017 dla począt­ku­ją­cych. Więk­szość tre­ści wciąż aktu­alna.


Numer 1

PDF, 32 strony, 29 MB

spis tre­ści Nr 1 (PDF, 68 KB


Numer 2

PDF, 58 stron, 38 MB

spis tre­ści Nr 2 (PDF, 68 KB)


Numer 3 - bie­żący 

amiga_ng_03
PDF, 60 stron, 38 MB

Opis zawar­to­ści: Maga­zyn Amiga NG – dru­kiem! 

Wer­sja papie­rowa do naby­cia: skle­pik wydaw­nic­twa A2

 


Numer 4 

Pla­no­wany ter­min wyda­nia - czerwiec/lipiec 2018 r.

Na ten numer przy­go­to­wu­jemy:

Ami­gaOS 4

  • "Skła­da­nie fil­mów na YT" (w ramach "radzik od kuchni")
  • "Szkółka Hol­ly­wood cz. 4" (uba­je­rza­nie zegara)
  • "Szkółka Draw­Stu­dio cz. 2" (i ostat­nia, w pla­nach kolejne pro­gramy gra­ficzne)
  • "Tower 57" (recen­zja po przej­ściu na naj­wyż­szym pozio­mie trud­no­ści)

Mor­phOS

  • Jabłko z motyl­kiem” (porad­nik wyboru kom­pu­tera Apple)
  • "Fla­szo­wa­nie kart gra­ficz­nych"
  • "Mor­phOS 3.10" (recen­zja sys­temu)

AROS

  • "Ami­Bridge" – inte­gra­cja „kla­syka” z AROS-em
  • "Mod2Wav" - kon­wer­sja modów Pro­Trac­kera na pliki wav