Czasopismo "AMIGA NG"

 

prze­glą­da­nie PDF online na plat­for­mie issu

zakup wer­sji papie­ro­wej

Maga­zyn Amiga NG na plat­for­mie spo­łecz­no­ścio­wej face­book

 


Strefa zrzutu

Dostęp­ność na issu – po 2 tygo­dniach od wyda­nia papie­ro­wego, w for­mie PDF do pobra­nia – po mie­siącu.

Klik­nię­cie w obra­zek pobiera PDF


Numer "0"

PDF, 26 stron, 5,5 MB

spis tre­ści Nr 0 (PDF, 42 KB

Tek­sty z witryny którą czy­tasz, stan na koniec 2016 r. Przed­sta­wiają pod­stawy współ­cze­snego "ami­go­wa­nia", taki infor­ma­tor na rok 2017 dla począt­ku­ją­cych. Więk­szość tre­ści wciąż aktu­alna.


Numer 1

PDF, 32 strony, 29 MB

spis tre­ści Nr 1 (PDF, 68 KB


Numer 2

PDF, 58 stron, 38 MB

spis tre­ści Nr 2 (PDF, 68 KB)


Numer 3 

amiga_ng_03
PDF, 60 stron, 38 MB

Opis zawar­to­ści: Maga­zyn Amiga NG – dru­kiem! 

Wer­sja papie­rowa do naby­cia: skle­pik wydaw­nic­twa A2


Numer 4 - bie­żący 

PDF, 60 stron, 42 MB

Opis zawar­to­ści: Maga­zyn Amiga NG nr 4 - wysyłka

Wer­sja papie­rowa do naby­cia: skle­pik wydaw­nic­twa A2