Czasopismo „AMIGA NG

prze­glą­da­nie PDF online na plat­for­mie issu
zakup wer­sji papie­ro­wej
Maga­zyn Amiga NG na plat­for­mie spo­łecz­no­ścio­wej face­book

 


Strefa zrzutu

Klik­nię­cie w obra­zek pobiera PDF


Numer „0”

PDF, 26 stron, 5,5 MB

spis tre­ści Nr 0 (PDF, 42 KB

Tek­sty z witryny którą czy­tasz, stan na koniec 2016 r. Przed­sta­wiają pod­stawy współ­cze­snego „ami­go­wa­nia”, taki infor­ma­tor na rok 2017 dla począt­ku­ją­cych. Więk­szość tre­ści wciąż aktu­alna.


Numer 1

PDF, 32 strony, 29 MB

spis tre­ści Nr 1 (PDF, 68 KB


Numer 2

PDF, 58 stron, 38 MB

spis tre­ści Nr 2 (PDF, 68 KB)


Numer 3 – bie­żący 

amiga_ng_03
PDF, 60 stron, 38 MB

Opis zawar­to­ści: Maga­zyn Amiga NG – dru­kiem! 

Wer­sja papie­rowa do naby­cia: skle­pik wydaw­nic­twa A2

 


Numer 4 

Pla­no­wany ter­min wyda­nia – czerwiec/lipiec 2018 r.

Chcemy:

  • zwięk­szyć obję­tość – praw­do­po­dob­nie z 60 na 72 strony
  • wpro­wa­dzić opcję pre­nu­me­raty

Na ten numer przy­go­to­wu­jemy mię­dzy innymi:

Ami­gaOS 4

  • Szkółka Draw­Stu­dio cz. 2” (i ostat­nia, w pla­nach kolejne pro­gramy gra­ficzne)
  • Szkółka Hol­ly­wood cz. 4” (uba­je­rza­nie zegara)

Mor­phOS

  • Jabłko z motyl­kiem” (porad­nik wyboru kom­pu­tera Apple)
  • Fla­szo­wa­nie kart gra­ficz­nych”

AROS

  • Ami­Bridge” – inte­gra­cja „kla­syka” z AROS-em
  • Mod2Wav” – kon­wer­sja modów Pro­Trac­kera na pliki wav