Galeria AROS-a

Podobno „jeden obraz wart wię­cej niż tysiąc słów”. Zrzuty pre­zen­tu­jące AROS-a na swoim kom­pu­te­rze nade­słał Don Rafito. Mam nadzieję że spodoba się wam taka forma pre­zen­ta­cji sys­te­mów.

Maskotka sys­temu – Kitty. Jeżeli komuś koja­rzy się ona z Sabriną z serii krót­kich komik­sów – to dobrze sko­ja­rzył. Autor jest ten sam – znany ami­gowy rysow­nik Eric W. Schwartz.

 

Ica­ros Desk­top – demka wyświe­tlane współ­bież­nie

 

Pol­ska strona o AROS-ie – http://icaros.ppa.pl

 

The AROS archi­ves – http://archives.aros-exec.org

 

Prze­glą­dar­kowy edy­tor tek­stu Folio, nie wymaga połą­cze­nia online

 

Gra plat­for­mowa Giana’s Return

 

Quake

 

Map­pa­rium, recen­zja w poprzed­nim nume­rze naszego cza­so­pi­sma

 

Luna­pa­int, pro­gram gra­ficzny

 

GrafX2, inspi­ro­wany Deluxe Pain­tem i Bril­lian­cem

 

Don Rafito - Amiga NG (2) 1/2018

---> do spisu arty­ku­łów