Konfiguracja Lightwave

Ligh­tWave na Amigę wciąż jest dobrym softwa­rem który da się wyko­rzy­stać do roż­nych mniej lub bar­dziej zaawan­so­wa­nych zadań.
Pro­gram mimo nie­stan­dar­do­wego GUI dość dobrze działa na Mor­phO­Sie, nie­stety pew­nie drob­nostki spra­wiają że praca z Lay­outem jest nieco uciąż­liwa szcze­gól­nie w roz­dziel­czo­ściach pano­ra­micz­nych.

Tak to wygląda na Power­Bo­oku G4 17" (spe­cjal­nie uży­łem apa­ratu gdyż grab­ber tego nie "łapie"):

O ile w Mode­le­rze mamy moż­li­wość wyboru roz­działki w któ­rej będziemy edy­to­wać obiekty, to Lay­out ma „sztywno” usta­wione roz­dziel­czo­ści obrazu, co mnie oso­bi­ście nieco „grzeje”. Rów­nież ren­de­ru­jąc naszą scenę nie mamy „pod­glądu” wyren­de­ro­wa­nego obrazka.

W tym kró­ciut­kim arty­kule posta­ram się pomóc skon­fi­gu­ro­wać Lay­out i Mode­ler by wygod­niej na nim pra­co­wać.
Będziemy potrze­bo­wać pro­gramu do pro­mo­wa­nia ekra­nów o nazwie
Mode­Pro - do pobra­nia na Ami­ne­cie:
http://aminet.net/package/util/cdity/ModePro

Ligh­twave - Ja korzy­stam z wer­sji 5.2, chyba ostat­niej która została wydana na Amigę.

Pro­mo­tor ekranu insta­lu­jemy (insta­la­tor lubi się pogu­bić), wrzu­camy sami do WBStar­tup, kto jak woli, ja pre­fe­ruje tą ostat­nią metodę, plik kon­fi­gu­ra­cyjny do Prefs. Korzy­sta­łem z loka­li­za­cji w języku Pol­skim.

Kon­fi­gu­ra­cja Ligh­twave:

Uru­cha­miamy pro­gra­mik o nazwie CyberG­FXRen­de­rer­Prefs, pchełka ta leży sobie w kata­logu Toaster:Utilities.
Usta­wiamy pożą­daną przez nas roz­dziel­czość, oczy­wi­ście naj­le­piej natywną dla naszego moni­tora czy matrycy, w moim przy­padku jest to 1680x1050. Dajemy Save.

CyberG­FXRen­de­rer­Prefs

Następ­nie Mode­ler.
Odpa­lamy pro­gram Chan­ge­Mode, znaj­dziemy go w Toaster:Utilities.
Po wska­za­niu pliku MOD-Con­fig (Toaster:LightWave_Support/MOD-Config) usta­wiamy doce­lową roz­dziel­czość dla Mode­lera.

Chan­ge­Mode

Czas na dołą­cze­nie plu­ginu CyberG­FXRen­de­rer do Ligh­tWave.
W tym celu star­tu­jemy Lay­outa (odpali nam się naj­praw­do­po­dob­niej w kula­wej roz­dziel­czo­ści, ale doj­dziemy i do tego), kli­kamy zakładka „Options”, potem „Add Plug-ins” i wyszu­ku­jemy pliku o nazwie CyberGFXRenderer.p, zwy­kle znaj­duje się on w Toaster:Plugins/Layout.
Potem kli­kamy na zakładce „Record”, tam w „Ren­der Display” usta­wiamy CyberGFX, tak jak na zdję­ciu. Zamy­kamy Ligh­tWave.

Dołą­cza­nie CyberG­FXRen­de­rer

No to czas na kon­fi­gu­ra­cje ekra­nów w pro­mo­to­rze Mode­Pro.

W SYS:Prefs kli­kamy Mode­Pro­Prefs lub naci­skamy kom­bi­na­cje kla­wi­szy Amiga (Jabłko w przy­padku maszyn Apple) +P.
Pierw­sza zakładka - usta­wiamy na Nazwy Ekra­nów, póź­niej klik na dodaj, dalej wybierz i na requ­este­rze wybie­ramy „LW Lay­out 672 x 544”. Zakładka „pro­mo­cja” usta­wiamy na „Tryb wyświetl”, usta­wiamy odpo­wiedni dla nas tryb wyświe­tla­nia, over­scan dajemy na „Tek­stowy”, zaptasz­ko­wu­jemy „Kolo­rów” i sli­der prze­su­wamy zgodne z wybra­nym try­bem (24-32bit) który wybra­li­śmy wcze­śniej.
Tę pro­ce­durę powta­rzamy dla wszyst­kich wpi­sów czyli CyberGFX Ren­de­rer, LW Ren­der Sta­tus oraz Feed­back jed­nak przed każ­dym trzeba klik­nąć „dodaj”. Powinno to wyglą­dać mniej wię­cej jak na zdję­ciu poni­żej

Ponow­nie odpa­lamy Ligh­tWave, teraz obraz powi­nien być jak żyleta w roz­działce którą mu wska­za­li­śmy. Dzięki plu­gi­nowi CyberGFX powin­ni­śmy rów­nież zoba­czyć efekt naszej pracy.
Nie­stety, nie zoba­czymy (a raczej będziemy widzieć black screen) ekranu liczo­nych mozol­nie seg­men­tów czy „liza­nia” antia­lia­sin­giem, ale to jedyna wada tego roz­wią­za­nia.

Mam nadzieję że ten krótki tekst nieco uła­twi Wam pracę czy zabawę w Ligh­tWave na Mor­phO­Sie.

 

wal­dia­miga - Amiga NG (1) 1/2017

---> do spisu arty­ku­łów

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.