Kotek na motylku

Lubię sobie poemu­lo­wać, szcze­gól­nie kom­pu­tery i kon­sole któ­rych na oczy nie widzia­łem a tym bar­dziej nie uży­wa­łem.
Kon­sole Atari Jaguar widzia­łem, ale nigdy na niej nie gra­łem. Czas nad­ro­bić te zale­gło­ści, a po tym tek­ście mam nadzieję, że wy też choć spró­bu­je­cie.

Czego mamy szu­kać…

Emu­la­tora Vir­tual Jaguar - nie­stety oparty na źró­dłach bar­dzo sta­rej wer­sji 1.0.7 z końca… 2003 roku (now­sze wyma­gają śro­do­wi­ska QT),

Co cie­kawe został on prze­por­to­wany w dwóch wer­sjach przez dwóch róż­nych pro­gra­mi­stów. Pierw­szy z nich, Mak­sim Ilin, pra­cuje nad tą emulką już od dłuż­szego czasu. Pierw­sza wer­sja poja­wiła się już kilka lat temu, nie­stety nie wie­dzieć czemu jego port u mnie nie działa, więc z auto­matu został mi soft zna­nego w naszym światku Faba.
Możemy go zna­leźć pod tym adre­sem:
http://chris.highlander.free.fr/VirtualJaguar1.0.7_Fab1.lha

Emu­la­tor wyko­rzy­stuje biblio­teki SDL, co jest jego dużą wadą - mimo bez­czyn­no­ści mam 100% zaję­to­ści pro­ce­sora.

Co dalej…

Bios Jagu­ara, plik jagboot.rom nie jest dołą­czony do archi­wum więc musimy go poszu­kać w sieci, nad­mie­nię że nie każda gra wymaga biosu.
Gry - Vir­tual Jaguar uru­cha­mia tylko obrazy gier zapi­sa­nych na kar­tri­dżach, nie ma moż­li­wo­ści korzy­sta­nia z przy­stawki Jaguar CD co jest kolejną wadą.

Czas odpa­lać…

Emu­la­tor możemy uru­cho­mić w dwo­jaki spo­sób: z Shella gdzie mamy sporo para­me­trów emu­la­cji,

Emu­la­tor uru­cho­miony poprzez Shell

lub tra­dy­cyj­nym dwu­kli­kiem

Emu­la­tor w stan­dar­do­wym try­bie uru­cho­mie­nia

Emu­lo­wany Jaguar uru­cha­mia się stan­dar­dowo w nie­zbyt uro­dzi­wym okienku, jest też pro­ste menu w któ­rym część opcji (Audio i Video) nie działa.

Naj­le­piej edy­to­wać plik kon­fi­gu­ra­cyjny vj.cfg i dosto­so­wać go do naszych potrzeb. Emu­la­tor ponoć wyko­rzy­stuje joy­sticki, jed­nak nie mogłem tego spraw­dzić.

Co działa…

Z powo­dze­niem uru­cho­mi­łem kil­ka­na­ście gier, oczy­wi­ście zna­la­zły się „czarne ofce” które nie są kom­pa­ty­bilne z emu­la­to­rem.
Ale naj­waż­niej­sze gierki, takie jak Alien Vs. Pre­da­tor, Ultra Vor­tek, Kasumi Ninja, czy gra­ficzny maj­stersz­tyk pt. Ray­man.

Gra się faj­nie, AvP wcią­gnął mnie jak odku­rzacz Zelmera.

AVP (Alien ver­sus Pre­da­tor)

Córka chwilę grała w Ray­mana - strasz­nie jej się podo­bała.

Ray­man

Dzia­łają też znane nam z kla­sycz­nej Amigi Fla­sh­back, Can­non Fooder, Syn­di­cate.
Ist­nieje lista kom­pa­ty­bil­nych gier z emu­la­to­rem, ale oba­wiam się że doty­czy ona now­szych wer­sji emulki.

Jak działa…

Testo­wa­łem emu­la­tor na Power­Bo­oku G4 1,67GHz i przy włą­czo­nym DSP… nie da się grać. Dźwięk szar­pie, obraz ma może z 5 kla­tek na sekundę. Masa­kra!

Nie wiem czym to jest spo­wo­do­wane, być może sła­bym kodem emu­la­tora lub DSP, zasto­so­wa­niem biblio­tek SDL?
Może potwór z G5 2,7GHz ogar­nie emu­la­cje na zado­wa­la­ją­cym pozio­mie.
Sytu­ację znacz­nie popra­wia wyłą­cze­nie owego DSP, wtedy prak­tycz­nie każdy szpil jest gry­walny, jed­nak mogą poja­wić się pro­blemy np. Alien Vs. Pre­da­tor wie­sza się przy wej­ściu do windy.

Tem­pest 2000
Can­non Fod­der

 

Zamiast zakoń­cze­nia - pod­su­mo­wa­nie na "plusy i minusy":

+ Alien Vs. Pre­da­tor.

+ Że w ogóle coś działa 🙂

+ Tro­chę Ami­go­wej kla­syki na wir­tu­al­nych kar­tri­dżach

- SDL czyli 100% zaję­to­ści pro­ce­sora.

- Nie­dzia­ła­jące opcje w menu

- Mega wyma­ga­nia sprzę­towe w przy­padku uży­cia DSP.

 

wal­dia­miga - Amiga NG (1) 1/2017

---> do spisu arty­ku­łów

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.