Mapparium

Waka­cje; czas odpo­czynku i rekre­acji. Czas łado­wa­nia bate­rii, pochła­nia­nia przy­jem­nych dla ducha i ciała wra­żeń i doznań. Upra­wia­nie spor­tów to jedna z form waka­cyj­nego wypo­czynku. Let­nia pogoda zachęca m.in. do podróży, bie­ga­nia, czy orga­ni­zo­wa­nia wycie­czek rowe­ro­wych.

Tak się składa, że roz­wój tech­no­lo­gii i infor­ma­ty­za­cji, wkradł się także i tu, poprzez coraz powszech­niej­sze smart­fony z GPS-em, apli­ka­cje do pomiaru aktyw­no­ści i publi­ka­cję swo­ich osią­gnięć na por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych. Na jedno to dobre, gdyż działa moty­wu­jąco; chcemy być coraz ład­niejsi, lepsi, szybsi, spraw­niejsi. I chcemy się tym chwa­lić, nawet jeśli cza­sami gdzieś w środku jeste­śmy intro­wer­ty­kami. Na dru­gie; chyba nie do końca zda­jemy sobie sprawę z tego, że wszyst­kie te dodat­kowe ele­menty, które towa­rzy­szą nam np. pod­czas zwy­kłej prze­jażdżki przez las, tro­chę okra­dają nas z pry­wat­no­ści. No ale chyba nie da się tego pro­cesu zatrzy­mać i trzeba się pogo­dzić z tą domeną naszych cza­sów.

Dobra, skoro się już na to godzimy, to warto by było zapre­zen­to­wać narzę­dzia, które pomogą nam np. zapo­znać się z prze­bie­giem trasy owej wycieczki rowe­ro­wej, czy zwy­czaj­nie; zapla­no­wać wyjazd samo­cho­dem.

Na rynku jest mnó­stwo takich roz­wią­zań; począw­szy od dar­mo­wych map obsłu­gi­wa­nych czy to z poziomu prze­glą­darki na kom­pu­te­rze, czy na urzą­dze­niu mobil­nym, skoń­czyw­szy na sys­te­mach, gdzie trzeba co jakiś czas wyku­py­wać sub­skryp­cję. Którą wybrać? Każ­demu odpo­wiada co innego. Tak czy siak, chyba nie ma roz­wią­za­nia, które by miało abso­lut­nie wszystko.

Jed­nym z takich, moim zda­niem dość dokład­nym wybo­rem, jest pro­jekt Open Street Map, oraz prze­glą­darka dla sys­temu Aros obsłu­gu­jąca go, o nazwie Map­pa­rium. Sam OSM, zapo­cząt­ko­wany 1 lipca 2004 roku przez Steve’a Coasta, jest ini­cja­tywą spo­łeczną, opartą na ide­olo­gii Wiki­pe­dii; zare­je­stro­wani użyt­kow­nicy sami nano­szą poprawki i edy­tują mapę. Nato­miast pre­zen­to­wany pro­gram stwo­rzony został przez Mar­cusa "ALB42" Sac­krowa. Prócz Aros'a i386 i ARM, autor opra­co­wał także wer­sję dla MOS'a, AOS 4.x (star­sza wer­sja) i Amigi Kla­sycz­nej.

Przy­znam szcze­rze, że nie zna­łem do końca sys­temu map od OSM, choć troszkę o nim sły­sza­łem i po odpa­le­niu pre­zen­to­wa­nej prze­glą­darki, to co mnie w niej urze­kło, to dokład­ność. Mnó­stwo szcze­gó­łów; drogi, insty­tu­cje, adresy, trasy pie­sze i rowe­rowe, place zabaw, nawet można zna­leźć jakieś pro­wi­zo­ryczne ścieżki wydep­tane przez prze­chod­niów. Sama prze­glą­darka dość dobrze radziła sobie z wczy­ty­wa­niem mapy ze ser­wisu i nie było więk­szych pro­ble­mów. Wyszu­ki­wa­nie miejsc cza­sami spra­wiało małe pro­blemy; żeby coś zna­leźć w Map­pa­rium, jakiś obiekt, adres czy insty­tu­cję, trzeba było mieć przy­naj­mniej zni­komą wie­dzę na temat szu­ka­nego tematu. Wyzna­cza­nie trasy nie jest nie­stety do końca intu­icyjne. Naj­pierw trzeba zna­leźć żądny punkt począt­kowy, wczy­tać jego dane geo­gra­ficzne, następ­nie punkt doce­lowy i postą­pić jw., a dopiero Map­pa­rium wyzna­czy trasę wraz z opi­sem… w więk­szo­ści po angiel­sku. To też jest jakieś utrud­nie­nie, gdyż dla osób nie­zna­ją­cych dobrze angiel­skiego może to spra­wić pro­blem. Sam sche­mat prze­biegu podróży jest dość dobrze ozna­czony, a dla wpra­wio­nego podróż­nika, nawet ama­tora, trasa wyzna­czona przez pro­gram będzie raczej atu­tem. Nie­stety, próby zna­le­zie­nia alter­na­tyw­nej drogi, czy mani­pu­lo­wa­nie przy pla­no­wa­niu trasy prze­bie­gały dość opor­nie, wli­cza­jąc w to zawie­sze­nie prze­glą­darki i całego sys­temu.

Reasu­mu­jąc. Dokład­ność mapy ofe­ro­wana przez OSM, w połą­cze­niu z Map­pa­rium, prze­nosi użyt­kow­nika w czasy, kiedy to na podwórku stu­dio­wało się z kole­gami mapę samo­cho­dową, „poży­czoną” z samo­chodu ojca. Zapo­zna­nie się z dokładną topo­gra­fią i względne wyszu­ki­wa­nie miejsc, to dość silne atuty pro­gramu. Pozo­stałe funk­cje wyma­gają jesz­cze dopra­co­wa­nia. Myślę, że prę­dzej czy póź­niej to nastąpi. Po wpi­sach autora na swoim blogu można wnio­sko­wać, że „work in pro­gress". Was na razie zachę­cam do wypró­bo­wa­nia pre­zen­to­wa­nej pro­po­zy­cji i zapo­zna­nia się z sys­te­mem Open Steet Map.

Tytuł: Map­pa­rium
Plat­forma: Aros i386, Aros ARM, MOS, AOS4.x, m68k
Firma: Mar­cus "ALB42" Sac­krow
Rok pro­duk­cji: 2016
Ocena: 6

 

Don Rafito - Amiga NG (1) 1/2017

---> do spisu arty­ku­łów

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.