Prezenty dla PowerMac G4/G5

Święta, święta, i po świę­tach.
Z oka­zji świąt posta­no­wi­łem powy­mie­niać w swo­ich kom­pu­te­rach kilka czę­ści.

Power Mac G4 MDD

W tym kom­pu­te­rze posta­no­wi­łem wymie­nić dysk twardy, ponie­waż obecny dysk 1 TB powoli suge­ro­wał, że wkrótce uda się na eme­ry­turę (zni­ka­jące dane, błędy odczytu itd.).

Naj­więk­szym pro­ble­mem były złą­cza IDE sto­so­wane w Power Macu G4 MDD. Dyski IDE obec­nie są trudno dostępne i dro­gie, dla­tego w tym modelu mam kartę SATA PCI opartą na chi­pie SIL3512 ( po prze­fla­sho­wa­niu karta ide­al­nie działa pod Mor­phOS i MacOS).

Do Power Maca G4 wybra­łem dysk Seagate Bar­ra­cuda ST1000LM048 (dysk 2.5” 1 TB 128 MB Cache 5400 obr.).
Ktoś może się dzi­wić dla­czego dysk 2.5”? Odpo­wiedź jest pro­sta – był bar­dzo tani (139 zł na dzień 28.12.2017).

Pro­sty bench­mark pod MacOS (Xbench) twier­dzi, że dysk ma pręd­kość odczytu ok. 90-100 MB/s, co dla Mor­phOS-a jest chyba war­to­ścią jak naj­bar­dziej wystar­cza­jącą. Dodat­kową zaletą jest jego bez­gło­śna praca (mój G4 jest wyci­szony, nie mam wyją­cych wen­ty­la­to­rów w zasi­la­czu).

Dru­gim zaku­pem były dwa nowe napędy DVDASUS DRW-22B2S jeden dla Power Mac G4 drugi dla G5. Model ten jest w wer­sji IDE, i bez pro­blemu działa z jed­nym i dru­gim kom­pu­te­rem.


Napęd zapi­suje ide­al­nie płyty DWD-R/RW/DL, odczy­tuje bez­pro­ble­mowo nawet stare płyty CD wypa­lane jesz­cze na A1200 w oko­li­cach 2000 r.

Power Mac G5 Dual

W przy­padku tego kom­pu­tera naj­więk­szym wyzwa­niem jest bar­dzo wybredny kon­tro­ler SATA I ( SATA 150 ) . Kon­tro­ler ten w zasa­dzie nie działa z dys­kami SSD SATA III, (SSD SATA II dzia­łają bez­pro­ble­mowo). Mój obec­nie uży­wany dysk SSD (GoodRam 120 GB CX100) prze­stał popraw­nie dzia­łać, tzn. mogłem odczy­tać dane z dysku, ale próba nagra­nia cze­go­kol­wiek powo­do­wała zawie­sze­nie sys­temu, zarówno Mor­phOS jak i MacOS, dla­tego posta­no­wi­łem doło­żyć drugi dysk 1 TB do tego kom­pu­tera (obec­nie zamiast tan­demu SSD+HDD są dwa HDD 1 TB).

Wybór padł na dysk WD10EZEX-75WN4A0 (dysk 3.5” SATA III 1 TB 64 MB Cache 7200 obr.). XBench pod MacOS poka­zuje odczyt na pozio­mie ok. 120-130 MB/s. Dysk jest cichy, działa bez­pro­ble­mowo z moim Power­Mac G5.
W przy­padku Mor­phOS nie widać róż­nicy w pręd­ko­ści wczy­ty­wa­nia sys­temu lub OWB w sto­sunku do SSD, nato­miast MacOS 10.5 Leopard, uru­cha­mia się tro­chę dłu­żej w porów­na­niu do SSD .

Jako, że mia­łem moż­li­wość prze­te­sto­wa­nia kilku dys­ków w G5 przed zaku­pem, poni­żej jest krótka lista dys­ków, które prze­te­sto­wa­łem.

Nastę­pu­jące dyski SATA III dzia­łają pod Power­Mac G5:

- Seagate Bar­ra­cuda ST1000LM048 – 1 TB SATA III – 128 MB Cache
- WD10EZEX-75WN4A0 – 1 TB SATA III – 64 MB Cache
- TOSHIBA DT01ACA2 – 2 TB SATA III – 64 MB Cache
- Seagate ST2000DM0062TB SATA III 64 MB Cache

Dyski, które nie dzia­łają z Power Mac G5 :
- WD ST3000DM0083TB SATA III – 64 MB Cache
- WD RED WD30EFRX3TB SATA III64MB Cache
- SSD GoodRam SSDPR-CX300-120 – 120 GB SATA III
- SSD San­Disk SDSSDA-120G-G25 – 120 GB SATA III

W przy­padku SSD SATA III nie zna­la­złem jesz­cze dysku, który popraw­nie dzia­łałby z Power Mac G5; nato­miast dyski „tale­rzowe” nie spra­wiają pro­ble­mów, pod warun­kiem, że nie wybie­rzemy dysku więk­szego niż 2 TB. Przy­pusz­czal­nie jest to spo­wo­do­wane tym iż wg. Apple, kon­tro­ler SATA w G5 widzi max. 2 TB.

Power Mac G5, oprócz nowego dysku na święta dostał jesz­cze nową mysz. Jest to model Logi­tech MX Any­where 2 z nadaj­ni­kiem micro­USB.
Oczy­wi­ście działa bez­pro­ble­mowo zarówno z Mor­phOS jak i MacOS.

Z drob­no­stek jakie jesz­cze kupi­łem z myślą o wyko­rzy­sta­niu z kom­pu­te­rami to:

- dysk USB 3.0 STDR1000200 – 1 TB dysk zewnętrzny 2.5” – służy mi jako kopia bez­pie­czeń­stwa waż­nych danych (zdję­cia , mp3, pliki Word itd.); bez­pro­ble­mowo działa pod Mor­phOS


- pen­drive USB 3.0 32 GB D33021 – model z firmy Sony działa z Mor­phOS


- czyt­nik kart SD/MicroSD Uni­tek Y-9321 – działa bez­pro­ble­mowo z Mor­phOS


Oczy­wi­ście Power­Mac G5 nie posiada USB 3.0, więc wszyst­kie urzą­dze­nia dzia­łają z pręd­ko­ścią USB 2.0 – średni odczyt z dysku USB i Pen­drive Sony to ok. 22 MB/s .

Wszyst­kie opi­sane powy­żej dyski i pen­drive pod­pi­na­łem do swo­jego Power Maca G5 (iden­ty­fi­ka­tor Apple to Power Mac 7,3 wer­sja bootrom 5.2.4f1), dla­tego może się zda­rzyć, że to co u mnie dzia­łało na innym modelu nie zadziała i odwrot­nie, to co mi nie zadzia­łało na innym modelu zadziała.

Pod­su­mo­wu­jąc, to były udane pre­zenty świą­teczno-nowo­roczne dla Power Maca i Mor­phOS-a.

 

trOLLO - Amiga NG (2) 1/2018

---> do spisu arty­ku­łów