Konkurs na maskotkę NG

Cho­dził mi ten pomysł od dawna – pierw­szo­rzędny powód to był taki, że nie­raz widzia­łem zdję­cia zlo­tów ami­go­wych na któ­rych gadże­tów masa, a dla NG - nie ma nic. Pomi­ja­jąc plu­szową kra­cia­stą piłkę (nie­zgodna z ory­gi­nal­nym "boing bal­lem") to chyba nie powstało nic wyróż­nia­ją­cego się, w sen­sie oddziel­nego gadżetu (bo nadruki na kub­kach, pod­kład­kach, czy na obu­do­wach – to było). Dru­go­rzędny powód jest taki, że skoro już gazeta Amiga NG przy­jęła się, i nie­jako zaczyna zbie­rać wokół sie­bie sym­pa­ty­ków NG, można pomy­śleć o wspól­nym gadże­cie pisma. I dalej, to jest ta trze­cia moja myśl, skoro są takie pro­blemy z licen­cjo­no­wa­niem zna­ków towa­ro­wych, to mógłby być sym­bol dla sym­pa­ty­ków NG (pew­nie tylko w Pol­sce, ale co tam… a zresztą – kto wie?). Przy­po­mnia­łem sobie o tym pomy­śle pod­czas prze­glą­da­nia rela­cji z Pixel Heaven – był tam Spen­cer. Zaraz przy­po­mnia­łem sobie, że była fizyczna maskotka Spen­cera, że da się ten mój pomysł zre­ali­zo­wać, tylko – no wła­śnie, trzeba wpierw wymy­ślić co to ma być.

Temat został nagło­śniony przez 'radzika' w WS 20 (wyda­nie spe­cjalne Ami­Wi­gi­lii). Zachę­cam do odsłu­cha­nia, to tylko 10 minut. Krzysz­tof dorzu­cił od sie­bie pomysł na dodat­kowy jakby mini kon­kurs, ale to póź­niej (wymo­de­lo­wa­nie pro­jektu tak, żeby dało się wydru­ko­wać w 3D). Zała­twił też spon­sora nagród.

Ami­Wi­gi­lia WS 20 - Kon­kurs na maskotkę NG

 

Teraz kon­krety - dla wzro­kow­ców:

  • będzie to maskotka, którą można będzie np. kupić, coś fizycz­nie nama­cal­nego
  • nie może to być banał typu moty­lek sie­dzący na kra­cia­stej piłce, którą trzyma leżąca Kitty (maskotka AROS-a)
  • z przy­czyn tech­nicz­nych wole­li­by­śmy, żeby nie było zbyt zło­żo­nych pro­jek­tów (np. żaba trzy­ma­jąca w rękach "boinga") cho­dzi o póź­niej­szy druk 3D
  • oczy­wi­ście to nie wyklu­cza takich pomy­słów cał­ko­wi­cie – zawsze można użyć ich na kub­kach i t.p.; nie zabra­niamy, a ukie­run­ko­wu­jemy
  • ter­min nad­sy­ła­nia prac do paź­dzier­nika
  • prace nad­sy­ła­cie na adres redak­cji (jest w stopce cza­so­pi­sma)
  • można nade­słać wię­cej niż jedną pracę
  • nagro­dzone prace zostaną wydru­ko­wane w naszym maga­zy­nie nr 5 (praw­do­po­dob­nie listopad/grudzień)
  • nagro­dami są książki wydaw­nic­twa A2 doty­czące tema­tyki NG
  • wybór będzie wspólny – pomy­sło­dawca, orga­ni­za­tor i spon­sor nagród, w trojkę wspól­nie wybie­rzemy

Wszel­kie nie­ja­sno­ści wyja­śnię w komen­ta­rzach tutaj – jeśli poja­wią się pyta­nia. Myślę jed­nak, że reguły są jasne.

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.