Kupujemy komputer do MorphOS-a

Jako że nie uży­wam tego sys­temu musia­łem dużo czasu spę­dzić na lek­tu­rze. Były to wątki na PPA, zało­ży­łem też wątek "do kon­sul­ta­cji" na forum Mor­phOS. Nie­stety ze względu na zni­komą aktyw­ność użyt­kow­ni­ków nie­wiele udało się usta­lić. Przede wszyst­kim nie udało się zwe­ry­fi­ko­wać powta­rzal­no­ści nie­któ­rych pro­ble­mów na kon­kret­nych kon­fi­gu­ra­cjach. Jest to ukry­wane i baga­te­li­zo­wane, zresztą podob­nie jest w każ­dej "frak­cji" ami­gow­ców, co dla mnie jest dzie­ci­nadą. Dodat­kowo śro­do­wi­sko to oka­zuje się być nie­szcze­gól­nie zain­te­re­so­wane przy­szło­ścią wła­snego sys­temu.

W każ­dym razie zostało napi­sać piąty, ostatni tekst dla "klanu" Mor­phOS - posta­wie­nie sys­temu i poka­za­nie naj­cie­kaw­szego opro­gra­mo­wa­nia. Nie­prędko to sta­nie się. Szcze­rze to stra­ci­łem chęci. To nie powinno być tak, że ja mam zabie­gać o pre­zen­ta­cję sys­temu któ­rego nie uży­wam, a wręcz prze­ciw­nie ;]

Strona tego typu jak ta, czyli mająca mieć cel bycia kom­pen­dium, musi mieć kilku współ­pra­cow­ni­ków do kon­sul­ta­cji mery­to­rycz­nej, oraz być aktu­ali­zo­wana.

Tym­cza­sem wrzu­cam arty­kuł na temat kupna kom­pu­tera do Mor­phOS-a. Jak zwy­kle zwarta treść, ilu­stro­wana i wzbo­ga­cona o naj­waż­niej­sze linki.

KLIK

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.