AMIGA - legenda informatyki

AMIGA

Pierw­szy na świe­cie kom­pu­ter mul­ti­me­dialny. Pre­miera w 1985 r.

Wcze­śniej były inne inno­wa­cyjne kon­struk­cje (np. firmy Xerox czy Lisa firmy Apple) ale to Amiga wno­siła feno­me­nalną na ówcze­sne czasy gra­fikę, ani­ma­cję i dźwięk. Archi­tek­tura kom­pu­tera to spe­cja­li­zo­wane układy odcią­ża­jące pro­ce­sor.

andywarholanddebbieharry

arty­ści Andy War­hole i Debby Harry przy pierw­szej Ami­dze

Rewe­la­cją był też wie­lo­za­da­niowy sys­tem ope­ra­cyjny.

wb_10

Okien­kowy gra­ficzny inter­fejs - Work­bench

Prasa bran­żowa potrak­to­wała wtedy Amigę jako zabawkę, nie wia­domo było co z tym robić. Ten pierw­szy model nazy­wał się po pro­stu Amiga, potem nazy­wano go Amiga 1000. Pro­jekt wraz z zespo­łem który go stwo­rzył, z genial­nym Jayem Mine­rem na czele, tra­fił pod skrzy­dła CBM (Com­mo­dore Busi­ness Machi­nes), giganta w tam­tym okre­sie jeśli cho­dzi o pro­duk­cję kom­pu­te­rów na świe­cie.

Kolejne modele poja­wiły się 2 lata póź­niej - dopiero one odnio­sły suk­ces. Amiga 2000 i Amiga 500, oparte na podob­nych pod­ze­spo­łach, jed­no­cze­śnie roz­dzie­liły pier­wotną kon­cep­cję na dwie linie kom­pu­te­rów - "duże" i "małe" Amigi.

"Duże" Amigi przy­po­mi­nały PC, były to desk­topy, umoż­li­wia­jące roz­bu­dowę za pomocą kart roz­sze­rzeń. Za sprawą roz­sze­rze­nia Video Toa­ster stały się na jakiś czas stan­dar­dem w edy­cji wideo. Takie pro­gramy jak Deluxe Paint czy Ligh­twave były dumą Amigi. Inny ważny pro­gram to Scala, dzięki któ­remu Amiga jesz­cze dłu­gie lata bry­lo­wała w sie­ciach kablo­wych lokal­nych tele­wi­zji.

Kolejne modele to Amiga 3000 i Amiga 4000.

amiga_4000_1

Amiga 4000

"Małe" Amigi to przede wszyst­kim naj­po­pu­lar­niej­sza Amiga 500, która stała się sym­bo­lem kom­pu­tera domo­wego w latach 80-tych. Znana z setek wspa­nia­łych gier.

Kom­pu­tery domowe (w Pol­sce naj­czę­ściej były to przed Amigą 8-bitowe Atari 800 XE i Com­mo­dore 64) miały kon­struk­cję nazy­waną współ­cze­śnie "all in one" ("wszystko w jed­nym"). W kla­wia­tu­rze było wszystko (cały kom­pu­ter). Moż­li­wość pod­pię­cia bez­po­śred­nio do tele­wi­zora była w tam­tych cza­sach dużym atu­tem (kolo­rowe moni­tory były bar­dzo dro­gie). Małe Amigi to także now­sza Amiga 600, i ostatni model czyli Amiga 1200.

amiga1200_05

Amiga 1200 (zdj. Cze­sław Mnich)

Modeli mniej popu­lar­nych było wię­cej, ale były to kon­struk­cje pośred­nie nie wno­szące nic rewo­lu­cyj­nego (np. Amiga 500+ czy Amiga 2500).

Amiga to nie tylko typowy kom­pu­ter - domowy czy też do zasto­so­wań pro­fe­sjo­nal­nych.

cdtv-photo

CDTV - korzy­sta­jące z sys­temu Amigi  zapo­mniane dziś pio­nier­skie cen­trum domo­wej roz­rywki

cd32

CD32 - kon­sola, bazu­jąca na Amiga 1200

Ostat­nie lata Amigi to brak inno­wa­cji tech­no­lo­gicz­nych i sta­gna­cja.

Wraz z upad­kiem Com­mo­dore w 1994 r. zakoń­czyła się pewna epoka tego kom­pu­tera, ale rze­sza fanów nie dała Ami­dze "tak po pro­stu" odejść. Od tego czasu, nie­prze­rwa­nie, powstają wciąż nowe kon­struk­cje jak rów­nież roz­wi­jany jest sys­tem ope­ra­cyjny Amigi. Każdy może zna­leźć coś dla sie­bie.

[ ↑ ]
Zabierz mnie na górę!