retro

Retro to świa­dome się­ga­nie w prze­szłość w odnie­sie­niu do rze­czy użyt­ko­wych. Ogól­nie moda na retro trwa i nie omi­nęła też kom­pu­te­rów.

Każda rzecz ma taki swój czas kiedy staje się rupie­ciem, ale też jeśli ten czas jest bar­dzo długi - przed­miot może zyski­wać na war­to­ści.

Jesz­cze kilka lat temu rynek kom­pu­te­rów retro był inny. Sto­sun­kowo tanio można było kupić pod­sta­wowe modele takie jak Amiga 500. Obec­nie wszystko dro­żeje, tych kom­pu­te­rów nie przy­bywa po pro­stu a zapo­trze­bo­wa­nie jest cały czas.

Obec­nie zani­kły ten­den­cje do robie­nia ze sta­rego kom­pu­tera na siłę kom­pu­tera użyt­ko­wego na codzień. Czasy prze­kła­da­nia Amigi do obu­dów po PC, czy też wyci­na­nia w ory­gi­nal­nych obu­do­wach i upy­cha­nia dys­ków twar­dych, napę­dów CD, róż­nych roz­sze­rzeń (słynne okre­śle­nie "kanapka") - to minęło. Obec­nie sta­wia się na ele­gancką nostal­gię.

Rolę dys­ków twar­dych prze­jęły minia­tu­rowe i bez­gło­śne karty CF.

cf_amiga_forever

karta pamięci CD z pakie­tem Amiga Fore­ver

Sta­cja dys­kie­tek ma nowo­cze­sny odpo­wied­nik o nazwie Gotek.

gotek_a600_2

Gotek w miej­scu sta­cji dys­kie­tek

Karty turbo co prawda są słab­sze jak daw­niej, bo pro­ce­sory Moto­rola lep­sze niż 030 są dro­gie i trudno dostępne. Ale też retro nie polega na wydaj­no­ści. Prio­ry­te­tem jest wygodne korzy­sta­nie z boga­tego zbioru gier Amigi.

ACA_1233

karta ACA 1233 (zdj. Dariusz Wiśniew­ski)

Pra­wie każdy posił­kuje się pro­gra­mem WHDLoad, cenio­nym głów­nie za moż­li­wość uru­cha­mia­nie gier dys­kiet­ko­wych z dysku twar­dego.

Karta pamięci CF + ACA + WHDLoad to naj­czę­ściej spo­ty­kany zestaw uspraw­nia­jący ory­gi­nalne "małe" Amigi.

Dosyć chęt­nie do gra­nia retro wybie­rana jest, daw­niej nie­chciana, Amiga 600. Jej atu­tem są nie­wiel­kie roz­miary.

amiga_600

Amiga 600

Od wielu lat trwają prace nad prze­nie­sie­niem retro w war­stwę cał­ko­wi­cie nowo­cze­sną. - FPGA. To pro­gra­mo­walne układy, pozwa­la­jące prze­nieść do jed­nego takiego układu prak­tycz­nie cały kom­pu­ter - odwzo­ro­wany jest pro­ce­sor i inne układy. Nie­stety, kom­pa­ty­bil­ność z ory­gi­na­łem nie jest 100%. Ponadto roz­wią­za­nia bywają droż­sze jak ory­gi­nalny sprzęt retro - przy­kład to Mini­mig będący prze­nie­sie­niem Amiga 500.

Naj­now­sze osią­gnię­cia w dzie­dzi­nie FPGA na poletku "Amiga retro" to ARMIGA oraz karta turbo do Amigi 600 o nazwie Vam­pire.

 

[ ↑ ]
Zabierz mnie na górę!