MorphOS

MorphOS jest systemem wywo­dzą­cym się z AmigaOS 3.x choć oficjal­nie nie bazuje na jego źródłach. Rozwija się nieza­leż­nie od AmigaOS 4.x.

Jedną z podsta­wo­wych różnic jest mocne oparcie w MUI. Porzu­cono Work­ben­cha którego zastąpił Ambient.

Pomimo że wizu­al­nie bardziej przy­po­mina dystry­bu­cję linuksa fani systemu zarze­kają się że “od środka” jest soczy­ście amigowy.

MorphOS_Defaultdesktop

MorphOS na świecie jest mało popu­larny, choć w Polsce ma mocną grupę użyt­kow­ni­ków. Niewąt­pli­wym atutem jest tani sprzęt na którym można go urucho­mić. Stan­dar­dem obecnie jest dosto­so­wy­wa­nie go do używa­nych kompu­te­rów Apple z PPC, które oferują niezłą – jak na amigowe potrzeby – wydaj­ność. Obecnie najmoc­niej­szą obsłu­gi­waną konfi­gu­ra­cją jest Apple G5 2,7 GHz.

apple_g5

PowerMac G5, 2,7 GHz DP PCI-X

Niestety mimo że konstruk­cja jest wydaj­niej­sza niż konku­ren­cyjne kompu­tery AmigaOne, także sporo tańsza, pochodzi z 2005 r.

Brak nowego sprzętu to był jeden z proble­mów “na przy­szłość” MorphOS ale sytuację zażegnano.

Więcej o systemie i sprzęcie

 

[ ↑ ]
Zabierz mnie na górę!