MorphOS

Mor­phOS jest sys­te­mem wywo­dzą­cym się z Ami­gaOS 3.x choć ofi­cjal­nie nie bazuje na jego źró­dłach. Roz­wija się nie­za­leż­nie od Ami­gaOS 4.x.

Jedną z pod­sta­wo­wych róż­nic jest mocne opar­cie w MUI. Porzu­cono Work­ben­cha któ­rego zastą­pił Ambient.

Pomimo że wizu­al­nie bar­dziej przy­po­mina dys­try­bu­cję linuksa fani sys­temu zarze­kają się że "od środka" jest soczy­ście ami­gowy.

MorphOS_Defaultdesktop

Mor­phOS na świe­cie jest mało popu­larny, choć w Pol­sce ma mocną grupę użyt­kow­ni­ków. Nie­wąt­pli­wym atu­tem jest tani sprzęt na któ­rym można go uru­cho­mić. Stan­dar­dem obec­nie jest dosto­so­wy­wa­nie go do uży­wa­nych kom­pu­te­rów Apple z PPC, które ofe­rują nie­złą - jak na ami­gowe potrzeby - wydaj­ność. Obec­nie naj­moc­niej­szą obsłu­gi­waną kon­fi­gu­ra­cją jest Apple G5 2,7 GHz.

Power­Mac G5, 2,7 GHz DP PCI-X

Nie­stety mimo że kon­struk­cja jest wydaj­niej­sza niż kon­ku­ren­cyjne kom­pu­tery Ami­ga­One, także sporo tań­sza, pocho­dzi z 2005 r.

Brak nowego sprzętu to był jeden z pro­ble­mów "na przy­szłość" Mor­phOS ale sytu­ację zaże­gnano.

Obsługiwany sprzęt

Pierw­sza wer­sja dzia­łała na kom­pu­te­rach Amiga z kartą PPC. Było to w 2000 r.  Ostat­nia wer­sja dla Amigi miała nume­rek 1.4.5.

Kolejne były: kom­pu­tery Pega­sos i Pega­sos 2, póź­niej kom­pu­te­rek Efika (od Mor­phOS 2.0).  Pega­sosy i Efika to kom­pu­tery firmy Genesi, która począt­kowo wspie­rała roz­wój Mor­phOS-a.

Obec­nie obsłu­gi­wane jest wiele modeli firmy Apple (te z pro­ce­so­rami PPC). Pierw­szy był Mac Mini G4 (2009 r.), kolejne to: eMac, Power Mac G4, Power­Book G4, iBook G4, Power Mac G5.

Myśli się też o wyko­rzy­sta­niu fabrycz­nie nowych kom­pu­te­rów.  Naj­pierw był SAM 460 EX, teraz przy­szedł czas na  kom­pu­ter Ami­ga­One X5000.

W pla­nach jest prze­nie­sie­nie sys­temu na tani i popu­larny sprzęt - praw­do­po­dob­nie będzie oparty o pro­ce­sory AMD.

System

32 bitowy, na mikro­ją­drze Quark (wła­sno­ściowy).
Część biblio­tek i innych ele­men­tów, np. pul­pit Ambient, są otwarto źró­dłowe.

Ambient to pul­pit zamiast Work­ben­cha. Bazuje na MUI. Powi­nien przy­pa­so­wać oso­bom które na Ami­dze lubiły Direc­tory Opusa.

Waż­nym ele­men­tem sys­temu jest emu­lo­wa­nie sta­rego Ami­gaOS 3.1. Zapew­nia to ABox który jest klo­nem API Ami­gaOS (binar­nie zgodny z apli­ka­cjami 68k Amigi oraz for­ma­tami wyko­ny­wal­nymi Powe­rUP i War­pOS dla Amiga PPC). ABox czę­ściowo opiera się na źró­dłach AROS-a. Zawiera kom­pi­la­tor Trance JIT.

Inne istotne ele­menty to Reg­gae - pod­sys­tem data­ty­pów, a wła­ści­wie wła­sna  obsługa mul­ti­me­diów. Za dru­ko­wa­nie odpo­wie­dzialny jest Turbo Print, USB to Pose­idon.

morphos_desktop

domyślny wygląd sys­temu, poni­żej - mody­fi­ka­cja upo­dab­nia­jąca do Ami­gaOS 4.1 FE

OS41FEish

Mor­phOS jest komer­cyjny, płatny. Dostępna jest peł­no­war­to­ściowa wer­sja jako demo, które po 30 minu­tach dra­stycz­nie zwal­nia (pręd­kość dzia­ła­nia). Nie­do­god­ność usuwa się przez wyku­pie­nie klu­cza licen­cyj­nego. Jest on przy­pi­sany do sprzętu, ale w uza­sad­nio­nych przy­pad­kach (awa­ria kom­pu­tera) jest moż­liwe prze­nie­sie­nie licen­cji na inny.

Aktu­alna wer­sja Mor­phOS to 3.10 (25.03.2018 r.).

Aktu­alna wer­sja SDK to 3.10, ostat­nia kom­pi­la­cja (20160605) upu­blicz­niona 8.06.2016 r.

 

[ ↑ ]
Zabierz mnie na górę!