kupujemy sprzęt pod MorphOS-a

Jest wielka róż­no­rod­ność sprzętu, i jest on dosyć tani. Ale zakup wymaga wni­kli­wo­ści przy wybo­rze, ponie­waż jest wiele czyn­ni­ków wpły­wa­ją­cych na przy­dat­ność kon­kret­nych egzem­pla­rzy.

Najstarsza generacja sprzętu - komputery od bplan/Genesi

Pega­sos I
To cie­ka­wostka hob­by­styczna. Niski zegar 600 MHz, do tego felerny, "słynny" mostek Arti­cia S.
Zakup ma sens jeśli kom­pu­ter został popra­wiony łatką sprzę­tową April 2.
Mimo wszystko  bar­dziej kom­pu­ter kolek­cjo­ner­ski niż użyt­kowy.

Pega­sos II
Jest inte­re­su­jącą kon­struk­cją. Były wer­sje 600 MHz i 1 GHz. Ta druga z pew­no­ścią jest już fajna (moż­li­wo­ści podobne jak np. Ami­ga­One 800 XE), także moż­li­wość zain­sta­lo­wa­nia Ami­gaOS 4 (nie­wiele kom­pu­te­rów obsłu­guje Ami­gaOS i Mor­phOS jed­no­cze­śnie). Ale… jeśli jedy­nym kry­te­rium jest wydaj­ność - są pro­po­zy­cje lep­sze i tań­sze.

Efika
To minia­tu­rowy kom­pu­te­rek, o nikłych moż­li­wo­ściach roz­bu­dowy, któ­rego główną wadą jest nie tyle niski zegar pro­ce­sora (400 MHZ) co nie­roz­sze­rzalna pamięć RAM w skrom­nej wiel­ko­ści 128 MB. To jest wystar­cza­jące do dzia­ła­nia sys­temu, ale nie pozwala na nor­malne użyt­ko­wa­nie "do codzien­nych zadań".

Kolejna generacja sprzętu - Apple

Przede wszyst­kim tylko stare modele z pro­ce­so­rem PPC - to ważne żeby nie kupić na pro­ce­so­rze Intela. A ści­ślej - sprawa jest skom­pli­ko­wana, ponie­waż nie­kiedy trzeba znać nie tylko model ale kon­kretne ozna­cze­nie serii żeby kom­pu­ter dobrze dzia­łał z Mor­phOS-em. Są opra­co­wane zesta­wie­nia, linki dałem na końcu opra­co­wa­nia.
Jeżeli kom­pu­ter ma zin­te­gro­waną gra­fikę - warto wybie­rać modele z pamię­cią więk­szą, nie 32 a 64 MB (rzu­tuje to na kom­fort pracy z pro­gra­mami takimi jak Blen­der).
Jeżeli kom­pu­ter ma wymienną kartę gra­fiki i będziemy chcieli wymie­niać na lep­szą - jeste­śmy ska­zani na karty Apple, które tanie nie są. Można prze­fla­szo­wać kartę pece­tową, ale opi­nie są takie że jest to roz­wią­za­nie zawodne.
Jeśli cho­dzi o pamięć RAM - 1 GB może być za mało przy korzy­sta­niu np. z prze­glą­darki Odys­sey na roz­bu­do­wa­nych stro­nach, z dru­giej strony sys­tem nie obsłuży wię­cej jak 1.5 GB (podobna sytu­acja jest przy Ami­gaOS).
Kupu­jąc trzeba uważ­nie czy­tać nie tylko spe­cy­fi­ka­cję modelu ale i szcze­góły aukcji - dosyć czę­sto tra­fiają się egzem­pla­rze z czę­ściowo wymon­to­wa­nymi pod­ze­spo­łami - bez dysku twar­dego czy pamięci RAM. Pery­fe­ria (kla­wia­tura, mysz) to też rzad­kość. Kolejna sprawa to waga prze­syłki i zwią­zany z tym jej koszt.

Mimo wszystko sprzęt Apple "z demo­bilu" wycho­dzi tanio. Istotną zaletą jest moż­li­wość korzy­sta­nia rów­no­le­gle z sys­temu Apple (ostat­nia obsłu­gi­wana wer­sja PPC to OSX 10.5 Leopard). Tym samym daje to dostęp do dużej bazy opro­gra­mo­wa­nia. Jest też moż­li­wość korzy­sta­nia z linuksa PPC, ale OSX jest lep­szą opcją.

Kom­pu­tery można podzie­lić na trzy pod­sta­wowe typy:
- "poręczny" - czyli Mac mini, eMac
- lap­top - czyli Power­Book
- solidny sta­cjo­narny (czyli więk­sze kom­pu­tery w "wie­żach") - Power­Mac

Mac mini

Dosyć popu­larny kom­pu­ter, któ­rego główną zaletą jest kom­pak­towa obu­dowa przy­po­mi­na­jąca nie­wiel­kie pła­skie pudełko.

Mac mini(zdj. Moparx)

Naj­czę­ściej kupo­wany to 1,42 GHz choć zda­rza się upo­lo­wać wer­sję 1,5 GHz.

eMac

Warto roz­wa­żyć jedy­nie ostat­nią wer­sję, z 2005 r.:
- pro­ce­sor PowerPC G4 1,42Ghz
- karta gra­ficzna ATI RADEON 9600 64MB RAM
- pamięć RAM 2 GB DDR SDRAM

Kom­pu­ter znaj­duje się w moni­to­rze, nie­stety moni­tor jest CRT co jed­nak powo­duje że mimo tylko 17 cali ekranu jest tro­chę duży (ma duży tył), waży też nie­mało (ok. 20 kg).

apple-emac-g4-17-screen-142ghz-80gb-256mb-mac-osx-104-b1eapple-emac-g4-17-screen-142ghz-80gb-256mb-mac-osx-104-acb(zdj. http://www.recycledgoods.com)

Były próby prze­ło­że­nia eMaca do nor­mal­nej obu­dowy i pod­pię­cia nor­mal­nego moni­tora. Nie­stety nie­udane. Pro­ble­mem jest nie­stan­dar­do­wość uży­tych ele­men­tów (budowa płyty głów­nej i zasi­lacz), dodat­kowo ręczne usta­wia­nie try­bów gra­ficz­nych na pod­pię­tym moni­to­rze jest uciąż­liwe (ciężko dopa­so­wać roz­dziel­czo­ści i odświe­ża­nie ekranu opty­mal­nie). W skró­cie - można, ale nie warto się męczyć.
eMac jest nie­do­ce­niany a wart roz­wa­że­nia - w porów­na­niu z Mac mini jest tań­szy i ma wię­cej pamięci RAM.

PowerBook

Bar­dzo kusząca opcja - note­book.
Wybór doty­czy kil­ku­na­stu modeli, o prze­kąt­nej ekranu 15-17 cali, wypo­sa­żo­nych w gra­fikę 64-128 MB VRAM, pro­ce­sory 1,0-1,67 GHZ i 2 GB RAM-u.

powerbook_58Power­Book G4, 1,25 GHz, A1046 (zdj. e-bay)

Nie­stety o ile zakup może być tani konieczne będą dodat­kowe nakłady. Nie omi­nie nas doku­pie­nie bate­rii (naj­pew­niej zamien­nika). Trzeba też liczyć się z tym że matryca jest wyświe­cona, oraz z moż­li­wym padem sprzętu (lap­topy zuży­wają się szyb­ciej). Dosyć czę­sto sprze­da­wane są bez zasi­la­cza (musi dawać mini­mum 65W). Nie­jed­no­krot­nie sprzęt jest sfa­ty­go­wany (braki kla­wi­szy, pęk­nię­cia obu­dowy), trzeba uważ­nie prze­bie­rać.

PowerMac

Mul­tum modeli sta­cjo­nar­nych. Power­Mac wystę­po­wał w wielu "edy­cjach", to co jest warte roz­wa­że­nia zaczyna się od Quick­si­lver czyli pro­ce­sor powy­żej 700 MHz.

g4-generation-25różne modele Power­Mac z pro­ce­so­rem G4 (zdj: https://powerpccentre.wordpress.com)

W dal­szym ciągu są to kom­pu­tery do któ­rych nie ma now­szej gra­fiki (mają złą­cza AGP). Inne wady to gaba­ryty oraz nie­jed­no­krot­nie hała­śliwa praca. Kom­pu­tery ładne, ale jed­nak omi­jane.

Cie­kaw­szą pro­po­zy­cją są modele z pro­ce­so­rem G5. Naj­więk­sza moc - pro­ce­sory 1,8-2,7 GHz. Naj­więk­sze moż­li­wo­ści roz­bu­dowy. Pro­fe­sjo­nalny sprzęt, kolejna gene­ra­cja to Mac­Pro, już na Intelu.

g5insideG5 od środka (zdj. http://www.creativemac.com)

Wada to duże gaba­ryty. Nieco zastrze­żeń jest do chło­dze­nia - dosyć awa­ryjne, i nie­spo­ty­kane roz­wią­za­nie (chło­dze­nie wodne). Mimo wszystko chyba naj­lep­szy sprzęt pod Mor­phOS.

Komputery od A-Cube i A-Eon

Od ACube obsłu­gi­wany jest SAM 460 EX/Ami­ga­One 500 (bliź­nia­cze kon­struk­cje). Zegar pro­ce­sora mak­sy­mal­nie 1.2 GHz.

Od A-Eon - Ami­ga­One X5000. Wydaj­no­ściowo jest na pozio­mie Power­Maca z G5.

Oba są o wiele droż­sze niż przed­sta­wione wyżej pro­po­zy­cje. Ich jedyny atut to ten że jest to naj­now­szy rocz­ni­kowo sprzęt.

Przydatne linki

kupu­jemy sprzęt - zesta­wie­nie
http://morphos.pl/morphos-i-sprzet/

kupno Power­Bo­oka
http://morphos.pl/kupujemy-powerbooka/1618/

kom­pa­ty­bilny sprzęt - pełny wykaz
http://www.morphos-team.net/hardware

Porad­nik zaku­powy znaj­dzie się w nume­rze (4) 3/2018 maga­zynu Amiga NG

[ ↑ ]
Zabierz mnie na górę!