o stronie

Amiga dzisiaj

Zain­te­re­so­wa­nie kom­pu­te­rem Amiga jest nie­prze­mi­ja­jące. Nie­za­leż­nie od tych, któ­rzy mają Amigę “od zawsze”, bie­gnie współ­cze­śnie jej nie­prze­rwany roz­wój, i to wie­lo­to­rowo. Oprócz tego możemy cie­szyć się róż­nymi hob­by­stycz­nymi roz­wi­nię­ciami, pozwa­la­ją­cymi w spo­sób bar­dziej wygodny korzy­stać z roz­rywki w for­mie retro. Amiga dzi­siaj to “ami­go­wa­nie”, wielka róż­no­rod­ność i wiele sma­ków.

amiga.org.pl - powrót po latach

Strona amiga.org.pl pod koniec lat świet­no­ści słu­żyła głów­nie jako dostar­czy­ciel alia­sów dla kont pocz­to­wych. Potem prze­cho­dziła z rąk do rąk – trwało to od 2004 do 2014 roku. Więk­szość tego okresu domena była nie­wy­ko­rzy­stana. Archi­walne migawki są na web.archive.org

W grud­niu 2014 r. kupi­łem domenę amiga.org.pl z myślą o god­nym jej wyko­rzy­sta­niu. W pla­nie była inte­gra­cja śro­do­wi­ska i wcią­gnię­cie nowych osób.
Ponie­waż temat się "nie kleił" osta­tecz­nie w poje­dynkę zaczą­łem budo­wać tę stronę w stycz­niu 2016 roku.

Cele projektu

Dostar­cze­nie pod­sta­wo­wych infor­ma­cji na temat współ­cze­snego użyt­ko­wa­nia kom­pu­tera Amiga oraz jej form kon­ty­nu­acji. Naj­bar­dziej zależy mi na wspie­ra­niu now­szych roz­wią­zań. Pro­mo­wany jest Ami­gaOS 4 na kom­pu­te­rach Ami­ga­One, ale poka­zane jest wszystko. Pod­sta­wowy cel tej strony to posze­rze­nie "śro­do­wi­ska" o nowe osoby – powra­ca­jące po latach do Amigi czy też zupeł­nie nowe.

Struktura strony

Strona ma podwójna struk­turę. Poziomo są kolejne warianty "ami­go­wa­nia" – w kolej­no­ści popu­lar­no­ści i bli­sko­ści ory­gi­nału. Pio­nowo są roz­wi­nię­cia tych tema­tów. Czyli każda zakładka zawiera: ogól­nie o wybra­nym warian­cie ami­go­wa­nia, porad­nik zaku­powy, zasoby (linki). Chcę żeby strona zacho­wała formę mini-kom­pen­dium. Uję­cie zagad­nień może wzbu­dzać nie­do­syt – ale strona jest dla osób spoza śro­do­wi­ska i tak to wymy­śli­łem. Z kolei strona główna zawiera wpisy bie­żące – jak na blogu.

 

Adam Mierzwa

kon­takt: adamus7@interia.pl

[ ↑ ]
Zabierz mnie na górę!