Polityka prywatności

Strona amiga.org.pl nie gro­ma­dzi żad­nych danych oso­bo­wych. Nie ma forum, więc nie ma reje­stro­wa­nia użyt­kow­ni­ków, stąd też nie ma żad­nej bazy danych użyt­kow­ni­ków.

Przy wysta­wia­niu komen­ta­rza są rubryki: Imię, E-mail, Strona WWW. "Imię" jest pod­pi­sem i nie musi być praw­dziwe. "E-mail" służy wyłącz­nie moż­li­wo­ści wery­fi­ka­cji, np. zablo­ko­wa­niu spa­mera. "Strona WWW" jest opcjo­nalna, można się pochwa­lić wła­sną stroną i tyle. Dane te mogą zostać zapi­sane w cia­steczku prze­glą­darki (czyli po stro­nie użyt­kow­nika) po to, by przy kolej­nym komen­to­wa­niu nie musiał ich jesz­cze raz wpi­sy­wać.

Na amiga.org.pl są też ankiety (na razie była jedna). Są te same dane (Imię, E-mail, Strona WWW). Zawar­tość pola "Wia­do­mość" jest wysy­łana na e-mail admi­ni­stra­tora strony i nie będzie widoczna publicz­nie.

Kon­takt do admi­ni­stra­tora strony: adamus7@interia.pl