Emulacja - odcinek 1

Marzec 7, 2016 Adam 0

Dzi­siaj pierw­szy odci­nek "szkółki" na temat emu­la­cji. Pod­sta­wowe poję­cia (ROM, Kick­start) i pierw­szy kon­takt z ami­go­wymi grami. Naj­ła­twiej­szy wariant - gotowe pliki wyko­ny­walne. Emu­la­cja – […]

Post otwierający

Marzec 6, 2016 Adam 5

Posta­no­wi­łem co jakiś czas infor­mo­wać o postę­pach w roz­woju strony. Naj­pierw zale­gło­ści - tech­ni­ka­lia. Potem - naj­bliż­sze plany. Początki Pierw­sza strona tej witryny powstała 14 […]