Podsumowanie strony - 2016

Pierw­szy cel został osią­gnięty - zostało stwo­rzone mini kom­pen­dium na temat wszyst­kich form "ami­go­wa­nia", z kil­ku­na­stoma krót­kimi arty­ku­łami, i odno­śni­kami do istot­nych miejsc w inter­ne­cie.

Od strony tech­nicz­nej - cały czas coś dzieje się na zaple­czu, ostat­nio doda­łem wtyczkę wp-Typo­gra­phy odpo­wie­dzialną za dzie­le­nie wyra­zów.

Plany na przy­szły rok to porad­nik zaku­powy (sprzęt) do amigi kla­sycz­nej, i skró­towe przed­sta­wie­nie opro­gra­mo­wa­nia dla Ami­gaOS 4.

Domenę prze­dłu­ży­łem na 2017 r. ale nie wyklu­czam, że jeśli kolejny rok rów­nież będzie słaby (oglą­dal­ność strony) zmie­nię for­mułę dotar­cia do grupy doce­lo­wej czyli osób spoza śro­do­wi­ska ami­gow­ców. Kon­kret­nie to roz­wa­żam przej­ście na formę porad­nika w PDF - byłby to rocz­nik. Infor­ma­tor aktu­ali­zo­wany co roku, do pobra­nia.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.