Promocja Amigi NG na Pixel Heaven 2018

Pixel Heaven to impreza rangi euro­pej­skiej. Zgod­nie z nazwą jest to wiel­kie święto dla fanów kom­pu­te­rów retro, ale są tam obecni też twórcy gier "Indie" i wiele luźno zwią­za­nych z tema­tyką atrak­cji (od fli­pe­rów po nowo­cze­sne kon­sole, VR i t.d.). To nie ma porów­na­nia z prze­cięt­nym ami­go­wym zlo­tem. O ile na zlo­cie ami­gow­ców jest kil­ka­dzie­siąt osób – na Pixel Heaven myślę że prze­wija się ponad 1.500. Poni­żej zdję­cie z ubie­gło­rocz­nej edy­cji - klik prze­nosi do gale­rii

Dla­czego to jest ważne dla nas? Dla­tego że jest to jedna z nie­licz­nych oka­zji do wyj­ścia poza wła­sne grono, do poka­za­nia Amigi "na zewnątrz". Także jej współ­cze­snych kon­ty­nu­acji. Warto dodać, że w tym roku na Pixel Heaven będzie Tre­vor Diskin­son (A-Eon), David Ple­asance (kie­dyś Com­mo­dore UK, obec­nie Friend), Fra­nçois Lio­net (AMOS, obec­nie Friend).

Plan imprezy (War­szawa, 8-10 czerwca) znaj­duje się na stro­nie orga­ni­za­tora:

www.pixelheavenfest.com/program/

Teraz jak już „umiej­sco­wi­łem w cza­sie i prze­strzeni”, czyli poka­za­łem czym Pixel Heaven jest – czas przejść do tytu­ło­wego zagad­nie­nia.

Organizacja promocji

Pomysł rzu­cił Paweł Ste­fań­ski znany w ami­go­wych krę­gach jako 'stef­kos'. Jest on gościem PH jako pro­mo­tor sys­temu Friend, ale warto wspo­mnieć że jest on jed­no­cze­śnie dewe­lo­pe­rem Mor­phOS-a. Celem jest zebra­nie mate­ria­łów pro­mo­cyj­nych, które będzie można wrę­czać zain­te­re­so­wa­nym na PH. Smy­cze, bre­loki, dłu­go­pisy (z logami firm ami­go­wych bądź adre­sem por­tali gdzie można dowie­dzieć się wię­cej o Ami­dze), notesy, koszulki, ulotki. Także trwałe rze­czy do wyko­rzy­sta­nie na kolej­nych impre­zach – "rol­lupy" i "ban­nery". Pomy­słów jest dużo, a czasu coraz mniej.

Sto­sowny wątek do dys­ku­sji znaj­duje się tutaj: [zbiorka] mate­rialy pro­mo­cyjne - Pixel Heaven + inne imprezy

Pro­mo­cja doty­czy cało­ści – czyli Mor­phOS, ale też Ami­gaOS 4, "kla­syk", AROS – no można zde­kla­ro­wać na co chce się prze­zna­czyć pie­niążki, albo dać "ogól­nie". Z tego co się orien­tuję to z dedy­ka­cją "na Mor­phOS-a już zebrano ponad 700 zł, jak wygląda sprawa w przy­padku pozo­sta­łych sys­te­mów – nie wiem.

Myślę że warto na ten czas scho­wać wszel­kie ani­mo­zje i wspól­nie zadbać o to, by przy­było nowych użyt­kow­ni­ków, jakiego bądź ami­go­wego czy posta­mi­go­wego roz­wią­za­nia. Dzięki temu "spo­łecz­ność" ami­gow­ców w Pol­sce będzie mogła nie tylko prze­trwać, ale mieć szanse na roz­wój.

 

1 Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.