Sklepik Amiga online

Mam kolejny pomysł. Ponie­waż pismo dru­ko­wane jakoś funk­cjo­nuje, warsz­taty pro­gra­mi­styczne w dro­dze, czas iść za cio­sem. Pro­po­nuję zbiórkę Pay­Pal. Potrze­buję ok. 250 zł. To jest na opła­ce­nie hostingu tej strony i domeny oraz na nowy pro­jekt - też domena i hosting (środki byłyby pożyt­ko­wane w tej kolej­no­ści).

Praw­do­po­dob­nie będę musiał pod­nieść pakiet, bo w tej chwili mam wyko­rzy­stane 852,78 MB z 1 000 MB. Czyli wejdą jesz­cze dwa PDF i koniec. A ja nie mam zamiaru zwi­jać się za dwa numery gazety. Poza tym prze­strzeń potrzebna jest do arty­ku­łów prze­no­szo­nych do wer­sji online (zdję­cia!). Nie wspo­mi­na­jąc, że będą rosły trans­fery.

Nowy pro­jekt to skle­pik ami­gowy. Na razie byłby w for­mie testo­wej, bo nie pro­wa­dzę dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej. Zamysł jest taki, że w przy­szło­ści byłyby tam rze­czy w for­mie elek­tro­nicz­nej. Pro­gra­miki, PDF-y, zestawy tapet, pla­katy. Jasne, że na początku byłoby pusto, nie­stety roz­krę­ce­nie tego może trwać długo. Wiem, że warto pró­bo­wać. Cho­dzi o ideę i cel, który moim zda­niem jest do zre­ali­zo­wa­nia. To byłoby ważne wypeł­nie­nie luki ryn­ko­wej. Plany są szer­sze (np. skle­pik jako pro­gram typu AMI­Store pod Ami­gaOS 4), ale ponie­waż jest bar­dzo mało osób, które coś robią, na razie nie obie­cuję na wyrost. Posta­wię stronę na Pre­sto albo nawet Quick.Cart i będę zabie­gał o auto­rów tre­ści. Plat­forma testowa jak chwyci, to wtedy będziemy pisać regu­la­min, kupo­wać cer­ty­fi­kat SSL i tak dalej.

Jest już A2 i Retro­Ami. Po co jesz­cze jeden skle­pik? Asor­ty­ment nie pokry­wałby się. To moż­li­wość i zachęta zara­zem dla piszą­cych pchełki kali­bru Ami­netu, czy wogóle twór­czych, będą mogli sprze­da­wać. Z rze­czy nie w for­mie elek­tro­nicz­nej to może póź­niej (np. kubki). To nie jest po to bym "golił owce". Ja to mogę tam sprze­dać jakie­goś e-booka, ale gene­ral­nie to jest dla was.

Link do udo­stęp­nia­nia: paypal.me/pools/c/86FplODsSO

zbiórka na opłatę amiga.org.pl i testowy skle­pik ami­gowy

 

2 Komentarze

  1. "Na każ­dym zebra­niu jest taka sytu­acja… że ktoś musi zacząć pierw­szy" 🙂
    Także pierw­szą cegiełka poszła. I choć bar­dziej sku­piam się (w miarę czasu i moż­li­wość) na MorphOS'ie to jed­nak z chę­cią pokle­pie po ple­cach ludzi, kre­wią­cych wiarę w NG w każ­dym kolo­rze oraz postaci.
    Jesz­cze raz dzięki i pozdra­wiam ser­decz­nie.

    • Nie­stety chyba nikt nie wie o tej ini­cja­ty­wie. Taką mam nadzieję, że to jest powód braku wpłat. Tro­chę jestem uza­leż­niony od pro­mo­cji warsz­ta­tów pro­gra­mi­stycz­nych, bo to jest czę­ściowo powią­zane. Ale stroną DevConf.ppa.pl zaj­muje się ktoś inny.
      Coś czuję, ze zbiórkę będę prze­dłu­żał.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.