Reaktywacja strony MorphOS.pl

Maj 18, 2018 Adam 1

Czas czy­ta­nia: 3 min.Skąd się wzią­łem na morphos.pl Na morphos.pl zare­je­stro­wa­łem się dwa lata temu. Potrze­bo­wa­łem zasię­gnąć infor­ma­cji u źró­dła w spra­wie sprzętu dzia­ła­ją­cego z Mor­phOS-em. Potrzebne było mi […]

Kupujemy komputer do MorphOS-a

Maj 14, 2016 Adam 0

Czas czy­ta­nia: 1 minutaJako że nie uży­wam tego sys­temu musia­łem dużo czasu spę­dzić na lek­tu­rze. Były to wątki na PPA, zało­ży­łem też wątek "do kon­sul­ta­cji" na forum Mor­phOS. […]