Wieści z frontu

Uzupeł­ni­łem poprzedni wpis o parę nudnych zagad­nień tech­nicz­nych. Dzisiaj o sprawach bieżą­cych.

Bardzo możliwe że na wersję angiel­ską, i wersje druko­waną, będzie­cie czekać długo. Wyszedł dopiero pierwszy numer i musimy uwia­ry­god­nić się, musi wyjść kilka numerów żeby zaczęto trak­to­wać nas poważnie, jako stały element w życiu społecz­no­ści amigow­ców a nie jednost­kowe zdarze­nie oparte o słomiany zapał. Przy­kła­dowo “K&A plus” zostało wydane drukiem dopiero jako numer 7 (numer 6 został wydany wstecz, jako niezbyt stary). Objętość pisma 90 stron, kilka­na­ście osób współ­two­rzą­cych. Ale też dało to kolorowy druk na papierze kredowym. Do tego docho­dzili ciężką pracą i latami. Wszystko wymaga czasu. Musimy zbudować stałą bazę czytel­ni­ków, żeby pchnąć projekt do przodu. Im szybciej to się stanie, tym lepiej dla nas wszyst­kich.

Są małe zmiany w składzie piszą­cych. To nie znaczy że poróż­ni­li­śmy się, czy zerwa­li­śmy współ­pracę. Zwyczaj­nie nie każdy ma czas czy pomysły żeby pisać regu­lar­nie. Wszystko zmierza ku temu by wyłonić redakcję, czyli osoby które piszą do każdego numeru, a także pomagają w rozwoju pisma. To co już dziś wiem na pewno: w każdym numerze jeden opis gry i jeden programu będzie zapew­niał dla AROS-a Rafał ‘Don Rafito’ Pączko; dla MorphOS-a obszer­nych tekstów dostar­czy Alek­san­der ‘trOLLO’ Giedyk. Wbrew pozorom jest o czym pisać. Numer 2 będzie nieco grubszy. Właści­wie już na tę chwilę ma 36 stron, czekam jeszcze na artykuł o Holly­wood, bo magazyn „Amiga NG” bez szkółki Holly­wood to jak święta bez Kevina na Polsacie 🙂

Poza tym, będzie druga wersja magazynu, odchu­dzona. Mimo opty­ma­li­za­cji obrazków objętość jest duża. Nie chcę psuć jakości osobom które chcą z niej korzy­stać (np. prze­czy­tać ozna­cze­nie RAM na zdjęciu, czy powięk­szyć archi­walną ulotkę). Do odchu­dza­nia korzy­stam z konwer­tera online o nazwie Smallpdf. Różnice obję­to­ściowe są rewe­la­cyjne, na zasadzie 50 MB a 5 MB.

Rozważam też możli­wość hosto­wa­nia plików, oczy­wi­ście tylko tych które mógłbym udostęp­nić legalnie. Można podpiąć przy­kła­dowo pliki źródłowe Holywood, mody i porty gier (nie wszystko jest na OS4 Depot i Aminecie), czy też inne pliki bezpo­śred­nio powią­zane z arty­ku­łami. Nie wszystko jest w sieci, a niektóre rzeczy mogą kiedyś wygasnąć.

Pomysłów jest więcej, ale nie będę rozpi­sy­wał się dopóki nie będzie reali­zo­wane to co już zostało zakre­ślone. Czekaj­cie, wspie­raj­cie, i nie podda­waj­cie się. Być może, pomimo marazmu, NG najlep­sze czasy ma wciąż przed sobą 🙂

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*