Wieści z frontu

Uzu­peł­ni­łem poprzedni wpis o parę nud­nych zagad­nień tech­nicz­nych. Dzi­siaj o spra­wach bie­żą­cych.

Bar­dzo moż­liwe że na wer­sję angiel­ską, i wer­sje dru­ko­waną, będzie­cie cze­kać długo. Wyszedł dopiero pierw­szy numer i musimy uwia­ry­god­nić się, musi wyjść kilka nume­rów żeby zaczęto trak­to­wać nas poważ­nie, jako stały ele­ment w życiu spo­łecz­no­ści ami­gow­ców a nie jed­nost­kowe zda­rze­nie oparte o sło­miany zapał. Przy­kła­dowo "K&A plus" zostało wydane dru­kiem dopiero jako numer 7 (numer 6 został wydany wstecz, jako nie­zbyt stary). Obję­tość pisma 90 stron, kil­ka­na­ście osób współ­two­rzą­cych. Ale też dało to kolo­rowy druk na papie­rze kre­do­wym. Do tego docho­dzili ciężką pracą i latami. Wszystko wymaga czasu. Musimy zbu­do­wać stałą bazę czy­tel­ni­ków, żeby pchnąć pro­jekt do przodu. Im szyb­ciej to się sta­nie, tym lepiej dla nas wszyst­kich.

Są małe zmiany w skła­dzie piszą­cych. To nie zna­czy że poróż­ni­li­śmy się, czy zerwa­li­śmy współ­pracę. Zwy­czaj­nie nie każdy ma czas czy pomy­sły żeby pisać regu­lar­nie. Wszystko zmie­rza ku temu by wyło­nić redak­cję, czyli osoby które piszą do każ­dego numeru, a także poma­gają w roz­woju pisma. To co już dziś wiem na pewno: w każ­dym nume­rze jeden opis gry i jeden pro­gramu będzie zapew­niał dla AROS-a Rafał 'Don Rafito' Pączko; dla Mor­phOS-a obszer­nych tek­stów dostar­czy Alek­san­der 'trOLLO' Gie­dyk. Wbrew pozo­rom jest o czym pisać. Numer 2 będzie nieco grub­szy. Wła­ści­wie już na tę chwilę ma 36 stron, cze­kam jesz­cze na arty­kuł o Hol­ly­wood, bo maga­zyn „Amiga NG” bez szkółki Hol­ly­wood to jak święta bez Kevina na Pol­sa­cie 🙂

Poza tym, będzie druga wer­sja maga­zynu, odchu­dzona. Mimo opty­ma­li­za­cji obraz­ków obję­tość jest duża. Nie chcę psuć jako­ści oso­bom które chcą z niej korzy­stać (np. prze­czy­tać ozna­cze­nie RAM na zdję­ciu, czy powięk­szyć archi­walną ulotkę). Do odchu­dza­nia korzy­stam z kon­wer­tera online o nazwie Smal­lpdf. Róż­nice obję­to­ściowe są rewe­la­cyjne, na zasa­dzie 50 MB a 5 MB.

Roz­wa­żam też moż­li­wość hosto­wa­nia pli­ków, oczy­wi­ście tylko tych które mógł­bym udo­stęp­nić legal­nie. Można pod­piąć przy­kła­dowo pliki źró­dłowe Holy­wood, mody i porty gier (nie wszystko jest na OS4 Depot i Ami­ne­cie), czy też inne pliki bez­po­śred­nio powią­zane z arty­ku­łami. Nie wszystko jest w sieci, a nie­które rze­czy mogą kie­dyś wyga­snąć.

Pomy­słów jest wię­cej, ale nie będę roz­pi­sy­wał się dopóki nie będzie reali­zo­wane to co już zostało zakre­ślone. Cze­kaj­cie, wspie­raj­cie, i nie pod­da­waj­cie się. Być może, pomimo mara­zmu, NG naj­lep­sze czasy ma wciąż przed sobą 🙂

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.