kupujemy sprzęt pod AmigaOS 4

Jest duży wybór sprzętu, ale ze wszyst­kich form "ami­go­wa­nia" jest to roz­wią­za­nie naj­droż­sze.

Pierwsza generacja sprzętu - komputery od Eyetech

Kom­pu­tery Ami­ga­One - modele SE, XE i mini. Oparte są na pro­ce­so­rach PowerPC, z zega­rem 600-933 MHz.

Ami­ga­One SE

Jest kom­pu­te­rem kolek­cjo­ner­skim o niskiej wydaj­no­ści i nawet gdyby była oka­zja go kupić - użyt­kowo odra­dzam.

Ami­ga­One XE

Jest naj­szyb­szym spo­śród wymie­nio­nych tutaj modeli Ami­ga­One pierw­szej gene­ra­cji. Jest kon­ku­ren­cyjny w odnie­sie­niu do now­szych kom­pu­ter­ków pro­duk­cji ACube (roz­bu­dowa, wydaj­ność), główna wada to stare złą­cze karty gra­ficz­nej (AGP x2).

Ami­ga­One mikro (róż­nie pisana nazwa, np. micro Ami­ga­One, µ-A1)

Jest kom­pu­ter­kiem zgrab­nym o nie­wiel­kich gaba­ry­tach, nie­stety ma małą ilość pamięci gra­ficz­nej i ogra­ni­czone moż­li­wo­ści roz­bu­dowy.

Druga generacja sprzętu - komputery od ACube

To SAM 440 ep, SAM 440 Flex i SAM 460. Uka­zały się w wielu warian­tach. Godne pole­ce­nia są jedy­nie modele 460 EX i Ami­ga­One 500 - pozo­stałe są zwy­czaj­nie za wolne. SAM 460 i Ami­ga­One 500 są porów­ny­walne z Ami­ga­One XE - mają gor­szy pro­ce­sor, za to now­sze złą­cza (PCI-e, SATA).

Użyt­kowo real­nie patrząc - wszystko poni­żej 1 GHz (pro­ce­sor) jest za wolne. W sumie nie cho­dzi o wyma­ga­nia sys­temu a opro­gra­mo­wa­nia.

Trzecia generacja sprzętu - komputery AmigaOne od A-Eon

To modele Ami­ga­One X1000 oraz następca Ami­ga­One X5000. Są to dobre kom­pu­tery, wydaj­no­ściowo na pozio­mie Apple G5. Mimo niż­szych zega­rów pro­ce­sora niż G5 kon­struk­cyj­nie są bar­dziej nowo­cze­sne (np. karty gra­fiki na PCIe) nie­stety cena ich jest bar­dzo wysoka.

W przy­go­to­wa­niu jest model Ami­ga­One A1222 który ma być tanim sprzę­tem pro­pa­ga­tor­skim. Cho­dzi o to że użyt­kow­ni­ków kom­pu­te­rów Ami­ga­One i innych współ­cze­snych roz­wią­zań jest uła­mek cało­ści użyt­kow­ni­ków kom­pu­tera Amiga. Ami­ga­One A1222 ma być takim kom­pu­ter­kiem "dla mas".

A1222 lokuje się raczej wydaj­no­ściowo w oko­li­cach sprzętu dru­giej gene­ra­cji (nieco szyb­sza od SAM460/AmigaOne 500), ale jak wszyst­kie Ami­ga­One od A-Eon umoż­li­wia zain­sta­lo­wa­nie fizycz­nie wię­cej niż 2 GB RAM.

Inne komputery

Kom­pu­ter Amiga 1200/4000 wypo­sa­żony w kartę PPC. Wadą tego roz­wią­za­nia jest powol­ność - słaby pro­ce­sor, ogra­ni­czona ilość pamięci RAM.

Warto wspo­mnieć o kom­pu­te­rze Pega­sos 2. Wydaj­no­ściowo jest na pozio­mie Ami­ga­One XE, dodat­kowa zaleta to obsługa sys­temu Mor­phOS (tak więc można mieć dwa sys­temy na jed­nym kom­pu­te­rze).

Zdjęć nie zamiesz­czam ponie­waż żaden z kom­pu­te­rów nie miał wła­snej dedy­ko­wa­nej obu­dowy. Pozy­tyw­nie wyróż­niła się jedy­nie kon­struk­cja SAM 440ep (nie­sza­blo­nowa obu­dowa Nexus Psile) oraz kom­pu­tery Ami­ga­One X1000 i X5000 (gra­fika Boing Ball).

Istotne zagadnienia rozbudowy konfiguracji

Nie jest tak że będą paso­wały wszyst­kie urzą­dze­nia które da się wpiąć w sloty. Tylko te które maja ste­row­niki.

Lista kart gra­ficz­nych kom­pa­ty­bil­nych ze ste­row­ni­kami Radeon HD:
Rade­onHD Dri­ver Har­dware Com­pa­ti­bi­lity

Lista sprzętu dla Ami­gaOS 4.1 dla kla­sycz­nej Amigi:
Ami­gaOS 4.1 Clas­sic Har­dware Com­pa­ti­bi­lity List

Są też pewne kon­kretne zależ­no­ści, np. do kom­pu­ter­ków SAM 460 EX/AmigaOne 500 karta gra­ficzna musi być nisko­pro­fi­lowa.