Więcej o AmigaOS 4

Obsługiwany sprzęt

Pierwsze obsłu­gi­wane były maszyny dewe­lo­per­skie oparte o płyty główne Teron CX i PX, sprze­da­wane – także zwykłym pasjo­na­tom – jako modele AmigaOne SE i AmigaOne XE. Zapew­niła je firma Eyetech na mocy umowy z Amiga Inc.

AmigaOS 3.1 miał być najpierw prze­pi­sany na proce­sory PowerPC (potem miała być nowsza wersja systemu i kolejne kompu­tery).  Firma która to robiła na zlecenie Amiga Inc., bardzo to rozwle­kła w czasie, nie chciała prze­ka­zać kodów źródło­wych, do tego doszła sprawa sprze­da­wa­nia płyt Teron mini jako kolejne modele AmigaOne bez poro­zu­mie­nia z Amiga Inc. Z drugiej strony był problem finan­sowy z płat­no­ścią za wykonaną pracę, i koniec końców w ugodzie sądowej zapadł wyrok. Firma “prze­pi­su­jąca” system Amiga OS 3.1 otrzy­mała prawa do dalszego jego rozwi­ja­nia i do znaku towa­ro­wego AmigaOne (2009 r.).

Ta firma to Hyperion. Co do Eyetech – to nie ma po nim śladu, ale AmigaOne ich produk­cji były długo podsta­wo­wym sprzętem.

Problem pojawił się w momencie gdy stary sprzęt zaczął się wykru­szać – Hyperion wtedy prze­pi­sał system na kompu­terki SAM firmy ACube – modele 440ep i 440 Flex. Przez pewien krótki czas rozwa­żano port systemu na stare kompu­tery Apple PowerPC (projekt Moana) ale nie doszło do ukoń­cze­nia prac. Zamiast tego powstał port na maszyny Pegasos II (2009 r.).

Kolejne obsłu­gi­wane kompu­tery to SAM 460EX i różne jego odmiany oraz nowe modele AmigaOne – X1000 i X5000. Najbliż­sze plany to obsługa modelu AmigaOne A1222 który jest w fazie testów.

Warto wspo­mnieć że aktualna wersja systemu jest dostępna dla zwykłych Amig wypo­sa­żo­nych w kartę PPC.

Również godny odno­to­wa­nia jest fakt obsługi najnow­szej wersji systemu przez emulator WinUAE – dzięki temu AmigaOS 4.x został  “unie­śmier­tel­niony” i od tej pory nie zależy od sprzętu.

HPIM0003

AmigaOS 4.1 FE pod emula­to­rem WinUAE, widoczny urucho­miony Hively Tracker (zdj. Matteo Trevisan)

System

32-bitowy, oparty o kernel o nazwie Exec, Prace nad prze­pi­sa­niem go na systemy PowerPC zostały rozpo­częte przez Hyperion w 2001 r. , finalna wersja AmigaOS 4 ukazała się końcem 2006 r.

W porów­na­niu do AmigaOS 3.1 system AmigaOS 4.x jest ewolucją a nie rewo­lu­cją – mamy desktop znany od lat jako Work­bench, dźwięk to AHI, i tak dalej. Wchodząc w detale to liczba uspraw­nień jest duża ale nie spek­ta­ku­larna. Przy prze­pi­sy­wa­niu systemu trzeba było rozwią­zać tak podsta­wowe problemy jak unie­za­leż­nie­nie się od czip­se­tów Amigi. Obecny rozwój to mozolne gonienie stan­dar­dów – na przykład zrobiono tak oczy­wi­stą rzecz jak obsługa pamięci wirtu­al­nej – tego przecież wcze­śniej nie było.

Główne plusy widoczne dla użyt­kow­nika to dążenie do obsługi nowo­cze­snych stan­dar­dów (złącza, karty graficzne), warto też podkre­ślić bardzo dobrą polo­ni­za­cję systemu.

DuaL_Monitor_Setup2

Trevor Dickin­son przy swojej AmigaOne X1000 w trybie pracy dwumonitorowej

System jest komer­cyjny, o zamknię­tych źródłach i płatny.

Aktualna wersja AmigaOS to 4.1 FE 53.38 (15.05.2015 r.)

Najnow­sza wersja SDK to 53.30 (06.09.2015 r.)

 

[ ↑ ]
Zabierz mnie na górę!