zasoby dla AROS

najważniejsze miejsca po polsku

brak, jedy­nie sek­cja pol­ska z kil­koma arty­ku­łami prze­tłu­ma­czo­nymi na głów­nej stro­nie domo­wej AROS-a
http://aros.sourceforge.net/pl/

najważniejsze strony zagraniczne

aros_sourceforge

cen­trala, pol­ska sek­cja strony była lin­ko­wana wyżej

aros_execgłówny ser­wis spo­łecz­no­ści

aros_archivesrepo­zy­to­rium pli­ków

aros_worldnaj­now­sza strona o AROS-ie

o1i's Pla­net AROS
blog z infor­ma­cjami o nowo­ściach

https://en.wikibooks.org/wiki/Aros/User/Docs
wiki z doku­men­ta­cją dla użyt­kow­ni­ków

https://en.wikibooks.org/wiki/Aros/Developer/Docs
wiki z doku­men­ta­cją dla dewe­lo­pe­rów

power2peoplestrona do zbió­rek fun­du­szy na pro­jekty

 

[ ↑ ]
Zabierz mnie na górę!