zasoby dla MorphOS

najważniejsze miejsca po polsku

morphos_pldedy­ko­wana strona tylko o Mor­phOS

title_morph_grwątki na forum PPA o Mor­phOS

 

najważniejsze strony zagraniczne

morphos_team_logo2strona twór­ców sys­temu

morph_zonepod­sta­wowa strona - wia­do­mo­ści, forum

morphos_fileszbiór opro­gra­mo­wa­nia, nie­stety od stycz­nia 2016 bez aktu­ali­za­cji

następca repo­zy­to­rium poda­nego wyżej

strona z forum, pro­wa­dzi to papio­saur

Mor­phOS Library - kom­pen­dium

morphos_googlespo­łecz­ność Mor­phOS-a w Google+

pozostałe strony i blogi

Yasu's Mor­phOS Blog

jPV's Mor­phOS Page

Mor­phOS na Wiki­pe­dii

wsparcie (dokumentacja do starszego sprzętu)

Płyta główna Efika. Doku­ment (po pol­sku) oprócz dokład­nej spe­cy­fi­ka­cji opi­suje samo­dzielną budowę kom­pu­tera na bazie tej płyty

Pegasos_2

doku­men­ta­cja har­dware (ang.), paczka zawiera 3 doku­menty w *.pdf : User Manual, Audio Con­nec­tors, Front Panel Con­nec­tor

ThePegasosBook_V2.3

Księga Pega­zosa (ang.) - archi­wum zawiera 4 pliki:
Tom I - Intro­duc­tion and rele­ase notes
Tom II - The Pega­sos
Tom III - Mor­phOS
Tom IV - Linux, MacOSX and other sys­tems 

Paczka 4 doku­men­tów *.pdf (ang.) od Fre­escale Semi­con­duc­tor:
Genesi Pega­sos II Firm­ware
Genesi Pega­sos II Ker­nel and NFS Faci­lity
Genesi Pega­sos II Yel­low Dog Linux 4
Genesi Pega­sos II Debian Linux

 

[ ↑ ]
Zabierz mnie na górę!