Amiga dzisiaj

 

Zain­te­re­so­wa­nie kompu­te­rem Amiga jest nieprze­mi­ja­jące.

Nieza­leż­nie od tych, którzy mają Amigę “od zawsze”, biegnie współ­cze­śnie jej nieprze­rwany rozwój, i to wielo­to­rowo.

Oprócz tego możemy cieszyć się różnymi hobby­stycz­nymi rozwi­nię­ciami, pozwa­la­ją­cymi w sposób bardziej wygodny korzy­stać z rozrywki w formie retro.

Amiga dzisiaj to “amigo­wa­nie”, wielka różno­rod­ność i wiele smaków.