Podsumowanie strony – 2016

Pierwszy cel został osią­gnięty – zostało stwo­rzone mini kompen­dium na temat wszyst­kich form “amigo­wa­nia”, z kilku­na­stoma krótkimi arty­ku­łami, i odno­śni­kami do istot­nych miejsc w inter­ne­cie.

Od strony tech­nicz­nej – cały czas coś dzieje się na zapleczu, ostatnio dodałem wtyczkę wp-Typo­gra­phy odpo­wie­dzialną za dzie­le­nie wyrazów.

Plany na przyszły rok to poradnik zakupowy (sprzęt) do amigi klasycz­nej, i skrótowe przed­sta­wie­nie opro­gra­mo­wa­nia dla AmigaOS 4.

Domenę prze­dłu­ży­łem na 2017 r. ale nie wyklu­czam, że jeśli kolejny rok również będzie słaby (oglą­dal­ność strony) zmienię formułę dotarcia do grupy doce­lo­wej czyli osób spoza środo­wi­ska amigow­ców. Konkret­nie to rozważam przej­ście na formę porad­nika w PDF – byłby to rocznik. Infor­ma­tor aktu­ali­zo­wany co roku, do pobrania.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*