Post otwierający

Posta­no­wi­łem co jakiś czas infor­mo­wać o postę­pach w rozwoju strony. Najpierw zale­gło­ści – tech­ni­ka­lia. Potem – najbliż­sze plany.

Początki
Pierwsza strona tej witryny powstała 14 stycznia.
“Wyjście w świat” nastą­piło końcem lutego – na moim blogu (22 luty), blog Mufy (24 luty) , PPA (25 luty).
Dało mi to wejść – odpo­wied­nio 0, 17 i 543 (na tę chwilę, popo­łu­dnie, 6 marca).
Porów­naw­czo wejścia robotów indek­su­ją­cych za ten okres: Yandex – 34, Bing – 24, pozo­stałe <10.

Licznik wejść strony
Nie mam pojęcia jak walczyć z “craw­le­rami”. Proszę mi wierzyć że nie zależy mi na takim sztucz­nym ruchu, który dodat­kowo obciąża mój limit miesięcz­nego trans­feru.
Używam wtyczki Word­fence – za “bota” mam usta­wione wejścia >50 na dobę. Ta wtyczka posiada listę robotów (>200) które mają być niezli­czane. Niedawno usta­wi­łem dodat­kowo niezli­cza­nie wejść do stron których nie ma (w sieci jest tysiące odwołań-widm wersji strony sprzed kilku­na­stu lat – adresy typu http://amiga.org.pl/zaczek-777437/).
Mógłbym blokować indy­wi­du­al­nie IP ale nie wiem które mogę i jakie to rodzi konse­kwen­cje (np. bardzo dużo odwołań mam z Google­bot).

Teraz wchodzi dziennie około 30 “użyt­kow­ni­ków”, z których każdy prze­gląda średnio 4 strony. A prywat­nie oceniam że codzien­nie jest zaledwie po kilka wejść, łącznie dających kilka­na­ście odsłon.
W usta­wie­niach “Staty­styki” mam włączoną czarną listę Piwik Spam odsy­ła­ją­cych. Mam też aktywną wtyczkę Akismeta. Nie wiem co jeszcze mógłbym zrobić.

Wygląd i funk­cjo­nal­ność
Po miaż­dżą­cej krytyce zmie­ni­łem szablon. Jeśli chodzi o pier­wotną koncep­cję (udogod­nie­nia dla urządzeń mobil­nych) to obecnie ekspe­ry­men­tuje z errnio.

W “kolejce” jest WP Super Cache i Buddy­Press, ale… nie chcę ciągle zajmować się sprawami tech­nicz­nymi “od zaplecza” strony, bo to zabiera czas, który można spożyt­ko­wać np. na napi­sa­nie artykułu.

Najbliż­sze plany
Dodałem w mija­ją­cym tygodniu, zgodnie z pier­wot­nymi zało­że­niami, Zasoby dla AROS-a i Więcej o AmigaOS 4. Prze­re­da­go­wa­łem też O stronie.
Jak widać od dziś pojawiły się wpisy i ich subskryp­cja przez RSS. W razie jakby coś nie zadzia­łało – można kanał dodać ręcznie:

http://amiga.org.pl/rss

Jeśli chodzi o przyszłą zawar­tość (nowe artykuły) to niestety ale odzewu ze strony fanów AROS-a ani MorphOS-a nie uświad­czy­łem. Widocz­nie nie zależy im na propa­go­wa­niu swoich rozwią­zań aż tak żeby pomóc mi w rozwi­ja­niu treści na ich temat. Ale czekam dalej. Tematy jakie chciał­bym uwzględ­nić to poradnik zakupowy, prezen­ta­cja systemu i opro­gra­mo­wa­nia. Więcej szcze­gó­łów podam jeśli będą chętni do współ­pracy.

 

5 Komentarze

 1. Wygląd może ima znacze­nie, ale nie koniecz­nie na tym etapie 😉 Jak ktoś chce poczytać o Amidze to wygląd go nie odstra­szy, ale jak dla mnie można zmniej­szyć czcionkę. Fajnie jakby można było zapisać się na newsle­tera 😉

 2. No nie, newslet­ter na dole jest na e-mail, ale on jest dla tych którzy prze­ga­pili na górze 😉 bądź nie chcą korzy­stać z RSS. A RSS to są pod poma­rań­czo­wymi przy­ci­skami w prawym panelu.
  Prawy panel tworzy jakby “krąg” między tą stroną, moim blogiem o AmigaOne i blogiem Mufy. To są nie tylko listy arty­ku­łów, bo przy­ci­ski RSS są funk­cjo­nalne i dzia­ła­jące dla tych trzech stron.

  Co do rozmiaru czcionki – była zmniej­szana. Ta kryty­ko­wana najpierw­sza wersja strony miała 20, ta jest 16. Obecny szablon to stan­dar­dowy Twenty Sixteen – ten sam szablon ma mój blog o AmigaOne. Twenty Sixteen jest najnow­szym, domyśl­nym szablo­nem Word­Press i jest stan­dar­dowy tak bardzo jak to możliwe. Mogę zmieniać np. kolory strony czy czcionek, ale dla zmiany rozmiaru czcionki musiał­bym przejść na wtyczki a to jest zawodne (zresztą te lepsze są płatne). Albo samemu edytować szablon (nie potrafię). W każdym razie nie da się ustawić rozmiaru czcionki “jak w Wordzie”. Poza tym wszystko jest względne, tu akurat nie o gust się rozcho­dzi. Przy­kła­dowo ta w prawym panelu czcionka dla mnie już wymaga okularów.

  Nanio­słem poprawki:
  – okienko zapisu na e-mail prze­nio­słem zgodnie z sugestią
  – tuż pod nim dodałem “instruk­cję” do prawego panelu

   • Po prze­te­sto­wa­niu kilku które zadzia­łały ;] i są do tego darmowe wybrałem Zeno Font Resizer. Mam nadzieję że ta wtyczka będzie aktu­ali­zo­wana i nie stanie się niekom­pa­ty­bilna.
    Przycisk jest nad wyszu­ki­warką, na górze po prawej. Teraz dostępne rozmiary fontów to 10, 16 i 24 px. Jest możli­wość dalszych zmian za wyjąt­kiem domyśl­nej dla szablonu “środ­ko­wej” 16, ale myślę że teraz powinno wystar­czyć. Zwłasz­cza że dalsze klikanie w tę samą skrajną literkę daje dalsze wartości, tak że rzeczy­wi­sta skala jest o wiele większa (skok o 1,6 px). Niestety samych literek A (tych do wyboru) nie da się polep­szyć (wygląd “panelu ustawień”). Ciasteczko usta­wione jest na maksy­malny czas czyli 31 dni (tyle powinno pamiętać usta­wioną wielkość czcionki).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*