Treści tej strony w formie poręcznego e-booka

Jak w temacie, złożyłem to. Nie ma tam wartości dodanych, jest cała zawar­tość stron (nie wpisów). Dużo rzeczy jest podlin­ko­wa­nych (szary tekst – jakby ktoś prze­ga­pił).

To pierwsza moja publi­ka­cja tego typu. Mam większe plany, o tym na ostat­niej stronie rzeczo­nego e-booka.

 

-> Amiga NG nr 0 (PDF, 26 stron, 5,5 MB).

Poniżej przy­kła­dowa strona

Podsumowanie strony – 2016

Pierwszy cel został osią­gnięty – zostało stwo­rzone mini kompen­dium na temat wszyst­kich form “amigo­wa­nia”, z kilku­na­stoma krótkimi arty­ku­łami, i odno­śni­kami do istot­nych miejsc w inter­ne­cie.

Od strony tech­nicz­nej – cały czas coś dzieje się na zapleczu, ostatnio dodałem wtyczkę wp-Typo­gra­phy odpo­wie­dzialną za dzie­le­nie wyrazów.

Plany na przyszły rok to poradnik zakupowy (sprzęt) do amigi klasycz­nej, i skrótowe przed­sta­wie­nie opro­gra­mo­wa­nia dla AmigaOS 4.

Domenę prze­dłu­ży­łem na 2017 r. ale nie wyklu­czam, że jeśli kolejny rok również będzie słaby (oglą­dal­ność strony) zmienię formułę dotarcia do grupy doce­lo­wej czyli osób spoza środo­wi­ska amigow­ców. Konkret­nie to rozważam przej­ście na formę porad­nika w PDF – byłby to rocznik. Infor­ma­tor aktu­ali­zo­wany co roku, do pobrania.

Kupujemy komputer do MorphOS-a

Jako że nie używam tego systemu musiałem dużo czasu spędzić na lekturze. Były to wątki na PPA, zało­ży­łem też wątek “do konsul­ta­cji” na forum MorphOS. Niestety ze względu na znikomą aktyw­ność użyt­kow­ni­ków niewiele udało się ustalić. Przede wszyst­kim nie udało się zwery­fi­ko­wać powta­rzal­no­ści niektó­rych proble­mów na konkret­nych konfi­gu­ra­cjach. Jest to ukrywane i baga­te­li­zo­wane, zresztą podobnie jest w każdej “frakcji” amigow­ców, co dla mnie jest dzie­ci­nadą. Dodat­kowo środo­wi­sko to okazuje się być nieszcze­gól­nie zain­te­re­so­wane przy­szło­ścią własnego systemu.

W każdym razie zostało napisać piąty, ostatni tekst dla “klanu” MorphOS – posta­wie­nie systemu i poka­za­nie najcie­kaw­szego opro­gra­mo­wa­nia. Nieprędko to stanie się. Szczerze to stra­ci­łem chęci. To nie powinno być tak, że ja mam zabiegać o prezen­ta­cję systemu którego nie używam, a wręcz prze­ciw­nie ;]

Strona tego typu jak ta, czyli mająca mieć cel bycia kompen­dium, musi mieć kilku współ­pra­cow­ni­ków do konsul­ta­cji mery­to­rycz­nej, oraz być aktu­ali­zo­wana.

Tymcza­sem wrzucam artykuł na temat kupna kompu­tera do MorphOS-a. Jak zwykle zwarta treść, ilustro­wana i wzbo­ga­cona o najważ­niej­sze linki.

KLIK

Post otwierający

Posta­no­wi­łem co jakiś czas infor­mo­wać o postę­pach w rozwoju strony. Najpierw zale­gło­ści – tech­ni­ka­lia. Potem – najbliż­sze plany.

Początki
Pierwsza strona tej witryny powstała 14 stycznia.
“Wyjście w świat” nastą­piło końcem lutego – na moim blogu (22 luty), blog Mufy (24 luty) , PPA (25 luty).
Dało mi to wejść – odpo­wied­nio 0, 17 i 543 (na tę chwilę, popo­łu­dnie, 6 marca).
Porów­naw­czo wejścia robotów indek­su­ją­cych za ten okres: Yandex – 34, Bing – 24, pozo­stałe <10.

Licznik wejść strony
Nie mam pojęcia jak walczyć z “craw­le­rami”. Proszę mi wierzyć że nie zależy mi na takim sztucz­nym ruchu, który dodat­kowo obciąża mój limit miesięcz­nego trans­feru.
Używam wtyczki Word­fence – za “bota” mam usta­wione wejścia >50 na dobę. Ta wtyczka posiada listę robotów (>200) które mają być niezli­czane. Niedawno usta­wi­łem dodat­kowo niezli­cza­nie wejść do stron których nie ma (w sieci jest tysiące odwołań-widm wersji strony sprzed kilku­na­stu lat – adresy typu http://amiga.org.pl/zaczek-777437/).
Mógłbym blokować indy­wi­du­al­nie IP ale nie wiem które mogę i jakie to rodzi konse­kwen­cje (np. bardzo dużo odwołań mam z Google­bot).

Teraz wchodzi dziennie około 30 “użyt­kow­ni­ków”, z których każdy prze­gląda średnio 4 strony. A prywat­nie oceniam że codzien­nie jest zaledwie po kilka wejść, łącznie dających kilka­na­ście odsłon.
W usta­wie­niach “Staty­styki” mam włączoną czarną listę Piwik Spam odsy­ła­ją­cych. Mam też aktywną wtyczkę Akismeta. Nie wiem co jeszcze mógłbym zrobić.

Wygląd i funk­cjo­nal­ność
Po miaż­dżą­cej krytyce zmie­ni­łem szablon. Jeśli chodzi o pier­wotną koncep­cję (udogod­nie­nia dla urządzeń mobil­nych) to obecnie ekspe­ry­men­tuje z errnio.

W “kolejce” jest WP Super Cache i Buddy­Press, ale… nie chcę ciągle zajmować się sprawami tech­nicz­nymi “od zaplecza” strony, bo to zabiera czas, który można spożyt­ko­wać np. na napi­sa­nie artykułu.

Najbliż­sze plany
Dodałem w mija­ją­cym tygodniu, zgodnie z pier­wot­nymi zało­że­niami, Zasoby dla AROS-a i Więcej o AmigaOS 4. Prze­re­da­go­wa­łem też O stronie.
Jak widać od dziś pojawiły się wpisy i ich subskryp­cja przez RSS. W razie jakby coś nie zadzia­łało – można kanał dodać ręcznie:

http://amiga.org.pl/rss

Jeśli chodzi o przyszłą zawar­tość (nowe artykuły) to niestety ale odzewu ze strony fanów AROS-a ani MorphOS-a nie uświad­czy­łem. Widocz­nie nie zależy im na propa­go­wa­niu swoich rozwią­zań aż tak żeby pomóc mi w rozwi­ja­niu treści na ich temat. Ale czekam dalej. Tematy jakie chciał­bym uwzględ­nić to poradnik zakupowy, prezen­ta­cja systemu i opro­gra­mo­wa­nia. Więcej szcze­gó­łów podam jeśli będą chętni do współ­pracy.