Raport z Pixel Heaven

Czerwiec 12, 2018 Adam 6

Czas czy­ta­nia: 5 min.W poprzed­nim wpi­sie zapo­wia­da­łem szó­stą edy­cję tej imprezy, pod kątem przy­go­to­wań do pro­mo­cji Amigi NG. Pixel Heaven za nami, nad­szedł czas by pod­su­mo­wać akcję.

Promocja Amigi NG na Pixel Heaven 2018

Maj 31, 2018 Adam 1

Czas czy­ta­nia: 2 min.Pixel Heaven to impreza rangi euro­pej­skiej. Zgod­nie z nazwą jest to wiel­kie święto dla fanów kom­pu­te­rów retro, ale są tam obecni też twórcy gier "Indie" […]

Prenumerata i archiwalia

Maj 18, 2018 Adam 0

Czas czy­ta­nia: 1 minutaNastą­pił długo ocze­ki­wany suk­ces. Maga­zyn "Amiga NG" można zamó­wić w postaci pre­nu­me­raty – na razie tylko na dwa numery (4-5). W pre­nu­me­ra­cie jest taniej o […]

Reaktywacja strony MorphOS.pl

Maj 18, 2018 Adam 1

Czas czy­ta­nia: 3 min.Skąd się wzią­łem na morphos.pl Na morphos.pl zare­je­stro­wa­łem się dwa lata temu. Potrze­bo­wa­łem zasię­gnąć infor­ma­cji u źró­dła w spra­wie sprzętu dzia­ła­ją­cego z Mor­phOS-em. Potrzebne było mi […]

Stachu, jak to się robi?

Maj 11, 2018 Adam 1

Czas czy­ta­nia: 13 min.Tytuł to zakoń­cze­nie pio­senki Zenona Lasko­wika "Sta­rych nie ma, chata wolna", która nie jest zwią­zana z tym o czym za chwilę poczy­ta­cie. Utkwiła mi w […]

Z wiosną nadzieje rosną

Kwiecień 17, 2018 Adam 0

Czas czy­ta­nia: 1 minutaSkąd tak opty­mi­styczny tytuł? Sprze­daż pisma na papie­rze mizerna, a pełny wier­szyk brzmi tak: Wio­sną - nadzieje rosną, Przy­cho­dzi lato - cze­kamy na to, W […]

Magazyn Amiga NG nr 3 - drukiem!

Marzec 16, 2018 Adam 3

Czas czy­ta­nia: 2 min.Nie tylko dotrzy­mu­jemy słowa, ale robimy to przed ter­mi­nem. Można już zama­wiać dru­ko­waną wer­sję: Amiga NG numer (3) 02/2018  Tre­ści są fajne. Pra­wie cały numer […]

Rozpędzamy się

Styczeń 20, 2018 Adam 0

Czas czy­ta­nia: 2 min.Miś Jest film pod tym tytu­łem, w któ­rym jest dosyć znana scena:   Zakła­dam że do zisz­cze­nia się koń­co­wej sen­ten­cji nie doj­dzie. Czas podać kon­krety. […]

Magazyn AMIGA NG nr 2 – opublikowany

Styczeń 13, 2018 Adam 0

Czas czy­ta­nia: 1 minutaUdało się, i to lepiej niż myśla­łem. Numer jest więk­szy obję­to­ściowo, i zdą­ży­li­śmy na czas (pla­no­wany ter­min publi­ka­cji to 15 sty­czeń). Sta­ra­li­śmy się poru­szać cie­kawe […]

Ankieta

Grudzień 7, 2017 Adam 1

Czas czy­ta­nia: 1 minutaPro­szę o prze­my­ślane odpo­wie­dzi. W każ­dym pyta­niu można wybrać tylko jedną opcję. Pro­szę wypeł­niać kom­pletną ankietę.   Mam inne uwagi: