retro

Retro to świadome sięganie w prze­szłość w odnie­sie­niu do rzeczy użyt­ko­wych. Ogólnie moda na retro trwa i nie ominęła też kompu­te­rów.

Każda rzecz ma taki swój czas kiedy staje się rupie­ciem, ale też jeśli ten czas jest bardzo długi – przed­miot może zyskiwać na wartości.

Jeszcze kilka lat temu rynek kompu­te­rów retro był inny. Stosun­kowo tanio można było kupić podsta­wowe modele takie jak Amiga 500. Obecnie wszystko drożeje, tych kompu­te­rów nie przybywa po prostu a zapo­trze­bo­wa­nie jest cały czas.

Obecnie zanikły tenden­cje do robienia ze starego kompu­tera na siłę kompu­tera użyt­ko­wego na codzień. Czasy prze­kła­da­nia Amigi do obudów po PC, czy też wyci­na­nia w orygi­nal­nych obudo­wach i upycha­nia dysków twardych, napędów CD, różnych rozsze­rzeń (słynne okre­śle­nie “kanapka”) – to minęło. Obecnie stawia się na elegancką nostal­gię.

Rolę dysków twardych przejęły minia­tu­rowe i bezgło­śne karty CF.

cf_amiga_forever

karta pamięci CD z pakietem Amiga Forever

Stacja dyskie­tek ma nowo­cze­sny odpo­wied­nik o nazwie Gotek.

gotek_a600_2

Gotek w miejscu stacji dyskie­tek

Karty turbo co prawda są słabsze jak dawniej, bo proce­sory Motorola lepsze niż 030 są drogie i trudno dostępne. Ale też retro nie polega na wydaj­no­ści. Prio­ry­te­tem jest wygodne korzy­sta­nie z bogatego zbioru gier Amigi.

ACA_1233

karta ACA 1233 (zdj. Dariusz Wiśniew­ski)

Prawie każdy posił­kuje się progra­mem WHDLoad, cenionym głównie za możli­wość urucha­mia­nie gier dyskiet­ko­wych z dysku twardego.

Karta pamięci CF + ACA + WHDLoad to najczę­ściej spoty­kany zestaw uspraw­nia­jący orygi­nalne “małe” Amigi.

Dosyć chętnie do grania retro wybie­rana jest, dawniej niechciana, Amiga 600. Jej atutem są niewiel­kie rozmiary.

amiga_600

Amiga 600

Od wielu lat trwają prace nad prze­nie­sie­niem retro w warstwę całko­wi­cie nowo­cze­sną. – FPGA. To progra­mo­walne układy, pozwa­la­jące prze­nieść do jednego takiego układu prak­tycz­nie cały komputer – odwzo­ro­wany jest procesor i inne układy. Niestety, kompa­ty­bil­ność z orygi­na­łem nie jest 100%. Ponadto rozwią­za­nia bywają droższe jak orygi­nalny sprzęt retro – przykład to Minimig będący prze­nie­sie­niem Amiga 500.

Najnow­sze osią­gnię­cia w dzie­dzi­nie FPGA na poletku “Amiga retro” to ARMIGA oraz karta turbo do Amigi 600 o nazwie Vampire.

 

[ ↑ ]
Zabierz mnie na górę!