o stronie

Amiga dzisiaj

Zain­te­re­so­wa­nie kompu­te­rem Amiga jest nieprze­mi­ja­jące.

Nieza­leż­nie od tych, którzy mają Amigę “od zawsze”, biegnie współ­cze­śnie jej nieprze­rwany rozwój, i to wielo­to­rowo.

Oprócz tego możemy cieszyć się różnymi hobby­stycz­nymi rozwi­nię­ciami, pozwa­la­ją­cymi w sposób bardziej wygodny korzy­stać z rozrywki w formie retro.

Amiga dzisiaj to “amigo­wa­nie”, wielka różno­rod­ność i wiele smaków.

amiga.org.pl – powrót po latach

Strona amiga.org.pl pod koniec lat świet­no­ści służyła głównie jako dostar­czy­ciel aliasów dla kont pocz­to­wych. Potem prze­cho­dziła z rąk do rąk – trwało to od 2004 do 2014 roku. Więk­szość tego okresu domena była niewy­ko­rzy­stana.

Archi­walne migawki są na web.archive.org

W grudniu 2014 r. kupiłem domenę amiga.org.pl z myślą o godnym jej wyko­rzy­sta­niu. W planie była inte­gra­cja środo­wi­ska i wcią­gnię­cie nowych osób.

Ponieważ temat się “nie kleił” osta­tecz­nie w poje­dynkę zacząłem budować tę stronę w styczniu 2016 roku.

Cele projektu

Dostar­cze­nie podsta­wo­wych infor­ma­cji na temat współ­cze­snego użyt­ko­wa­nia kompu­tera Amiga  oraz jej form konty­nu­acji.

Najbar­dziej zależy mi na wspie­ra­niu nowszych rozwią­zań. Promo­wany jest AmigaOS 4 na kompu­te­rach AmigaOne.

Podsta­wowy cel tej strony to posze­rze­nie “środo­wi­ska” o nowe osoby – powra­ca­jące po latach do Amigi czy też zupełnie nowe.

Struktura strony

Strona ma podwójna struk­turę. Poziomo są kolejne warianty “amigo­wa­nia” – w kolej­no­ści popu­lar­no­ści i blisko­ści orygi­nału. Pionowo są rozwi­nię­cia tych tematów. Czyli każda zakładka zawiera: ogólnie o wybranym warian­cie amigo­wa­nia, poradnik zakupowy, zasoby (linki). Kolejne teksty będą arty­ku­łami publi­ko­wa­nymi online po pół roku od ukazania się ich w czaso­pi­śmie “AMIGA NG”.

Chcę żeby strona zacho­wała formę mini-kompen­dium. Ujęcie zagad­nień może wzbudzać niedosyt – ale strona jest dla osób spoza środo­wi­ska i tak to wymy­śli­łem.

 

Adam Mierzwa

kontakt: adamus7@interia.pl

[ ↑ ]
Zabierz mnie na górę!