kupujemy sprzęt pod AmigaOS 4

Jest duży wybór sprzętu, ale ze wszyst­kich form “amigo­wa­nia” jest to rozwią­za­nie najdroż­sze.

Pierwsza generacja sprzętu – komputery od Eyetech

Kompu­tery AmigaOne – modele SE, XE i mini. Oparte są na proce­so­rach PowerPC, z zegarem 600–933 MHz.

AmigaOne SE

Jest kompu­te­rem kolek­cjo­ner­skim o niskiej wydaj­no­ści i nawet gdyby była okazja go kupić – użytkowo odradzam.

AmigaOne XE

Jest najszyb­szym spośród wymie­nio­nych tutaj modeli AmigaOne pierw­szej gene­ra­cji. Jest konku­ren­cyjny w odnie­sie­niu do nowszych kompu­ter­ków produk­cji ACube (rozbu­dowa, wydaj­ność), główna wada to stare złącze karty graficz­nej (AGP x2).

AmigaOne mikro (różnie pisana nazwa, np. micro AmigaOne, µ-A1)

Jest kompu­ter­kiem zgrabnym o niewiel­kich gaba­ry­tach, niestety ma małą ilość pamięci graficz­nej i ogra­ni­czone możli­wo­ści rozbu­dowy.

Druga generacja sprzętu – komputery od ACube

To SAM 440 ep, SAM 440 Flex i SAM 460. Ukazały się w wielu warian­tach. Godne pole­ce­nia są jedynie modele 460 EX i AmigaOne 500 – pozo­stałe są zwyczaj­nie za wolne. SAM 460 i AmigaOne 500 są porów­ny­walne z AmigaOne XE – mają gorszy procesor, za to nowsze złącza (PCI-e, SATA).

Użytkowo realnie patrząc – wszystko poniżej 1 GHz (procesor) jest za wolne. W sumie nie chodzi o wyma­ga­nia systemu a opro­gra­mo­wa­nia.

Trzecia generacja sprzętu – komputery AmigaOne od A-Eon

To modele AmigaOne X1000 oraz następca AmigaOne X5000. Są to dobre kompu­tery, wydaj­no­ściowo na poziomie Apple G5. Mimo niższych zegarów proce­sora niż G5 konstruk­cyj­nie są bardziej nowo­cze­sne (np. karty grafiki na PCIe) niestety cena ich jest bardzo wysoka.

W przy­go­to­wa­niu jest model AmigaOne A1222 który ma być tanim sprzętem propa­ga­tor­skim. Chodzi o to że użyt­kow­ni­ków kompu­te­rów AmigaOne i innych współ­cze­snych rozwią­zań jest ułamek całości użyt­kow­ni­ków kompu­tera Amiga. AmigaOne A1222 ma być takim kompu­ter­kiem “dla mas”.

A1222 lokuje się raczej wydaj­no­ściowo w okoli­cach sprzętu drugiej gene­ra­cji (nieco szybsza od SAM460/AmigaOne 500), ale jak wszyst­kie AmigaOne od A-Eon umoż­li­wia zain­sta­lo­wa­nie fizycz­nie więcej niż 2 GB RAM.

Inne komputery

Komputer Amiga 1200/4000 wypo­sa­żony w kartę PPC. Wadą tego rozwią­za­nia jest powol­ność – słaby procesor, ogra­ni­czona ilość pamięci RAM.

Warto wspo­mnieć o kompu­te­rze Pegasos 2. Wydaj­no­ściowo jest na poziomie AmigaOne XE, dodat­kowa zaleta to obsługa systemu MorphOS (tak więc można mieć dwa systemy na jednym kompu­te­rze).

Zdjęć nie zamiesz­czam ponieważ żaden z kompu­te­rów nie miał własnej dedy­ko­wa­nej obudowy. Pozy­tyw­nie wyróż­niła się jedynie konstruk­cja SAM 440ep (niesza­blo­nowa obudowa Nexus Psile) oraz kompu­tery AmigaOne X1000 i X5000 (grafika Boing Ball).

Istotne zagadnienia rozbudowy konfiguracji

Nie jest tak że będą pasowały wszyst­kie urzą­dze­nia które da się wpiąć w sloty. Tylko te które maja sterow­niki.

Lista kart graficz­nych kompa­ty­bil­nych ze sterow­ni­kami Radeon HD:
RadeonHD Driver Hardware Compa­ti­bi­lity

Lista sprzętu dla AmigaOS 4.1 dla klasycz­nej Amigi:
AmigaOS 4.1 Classic Hardware Compa­ti­bi­lity List

Są też pewne konkretne zależ­no­ści, np. do kompu­ter­ków SAM 460 EX/AmigaOne 500 karta graficzna musi być nisko­pro­fi­lowa.