MorphOS

MorphOS jest systemem wywo­dzą­cym się z AmigaOS 3.x choć oficjal­nie nie bazuje na jego źródłach. Rozwija się nieza­leż­nie od AmigaOS 4.x.

Jedną z podsta­wo­wych różnic jest mocne oparcie w MUI. Porzu­cono Work­ben­cha którego zastąpił Ambient.

Pomimo że wizu­al­nie bardziej przy­po­mina dystry­bu­cję linuksa fani systemu zarze­kają się że “od środka” jest soczy­ście amigowy.

MorphOS_Defaultdesktop

MorphOS na świecie jest mało popu­larny, choć w Polsce ma mocną grupę użyt­kow­ni­ków. Niewąt­pli­wym atutem jest tani sprzęt na którym można go urucho­mić. Stan­dar­dem obecnie jest dosto­so­wy­wa­nie go do używa­nych kompu­te­rów Apple z PPC, które oferują niezłą – jak na amigowe potrzeby – wydaj­ność. Obecnie najmoc­niej­szą obsłu­gi­waną konfi­gu­ra­cją jest Apple G5 2,7 GHz.

 

PowerMac G5, 2,7 GHz DP PCI-X

Niestety mimo że konstruk­cja jest wydaj­niej­sza niż konku­ren­cyjne kompu­tery AmigaOne, także sporo tańsza, pochodzi z 2005 r.

Brak nowego sprzętu to był jeden z proble­mów “na przy­szłość” MorphOS ale sytuację zaże­gnano.

Obsługiwany sprzęt

Pierwsza wersja działała na kompu­te­rach Amiga z kartą PPC. Było to w 2000 r.  Ostatnia wersja dla Amigi miała numerek 1.4.5.

Kolejne były: kompu­tery Pegasos i Pegasos 2, później kompu­te­rek Efika (od MorphOS 2.0).  Pegasosy i Efika to kompu­tery firmy Genesi, która począt­kowo wspie­rała rozwój MorphOS-a.

Obecnie obsłu­gi­wane jest wiele modeli firmy Apple (te z proce­so­rami PPC). Pierwszy był Mac Mini G4 (2009 r.), kolejne to: eMac, Power Mac G4, Power­Book G4, iBook G4, Power Mac G5.

Myśli się też o wyko­rzy­sta­niu fabrycz­nie nowych kompu­te­rów.  Najpierw był SAM 460 EX, teraz przy­szedł czas na  komputer AmigaOne X5000.

W planach jest prze­nie­sie­nie systemu na tani i popu­larny sprzęt – praw­do­po­dob­nie będzie oparty o proce­sory AMD.

System

32 bitowy, na mikro­ją­drze Quark (własno­ściowy).
Część biblio­tek i innych elemen­tów, np. pulpit Ambient, są otwarto źródłowe.

Ambient to pulpit zamiast Work­ben­cha. Bazuje na MUI. Powinien przy­pa­so­wać osobom które na Amidze lubiły Direc­tory Opusa.

Ważnym elemen­tem systemu jest emulo­wa­nie starego AmigaOS 3.1. Zapewnia to ABox który jest klonem API AmigaOS (binarnie zgodny z apli­ka­cjami 68k Amigi oraz forma­tami wyko­ny­wal­nymi PowerUP i WarpOS dla Amiga PPC). ABox częściowo opiera się na źródłach AROS-a. Zawiera kompi­la­tor Trance JIT.

Inne istotne elementy to Reggae – podsys­tem data­ty­pów, a właści­wie własna  obsługa multi­me­diów. Za druko­wa­nie odpo­wie­dzialny jest Turbo Print, USB to Poseidon.

morphos_desktop

domyślny wygląd systemu, poniżej – mody­fi­ka­cja upodab­nia­jąca do AmigaOS 4.1 FE

OS41FEish

MorphOS jest komer­cyjny, płatny. Dostępna jest pełno­war­to­ściowa wersja jako demo, które po 30 minutach drastycz­nie zwalnia (prędkość dzia­ła­nia). Niedo­god­ność usuwa się przez wyku­pie­nie klucza licen­cyj­nego. Jest on przy­pi­sany do sprzętu, ale w uzasad­nio­nych przy­pad­kach (awaria kompu­tera) jest możliwe prze­nie­sie­nie licencji na inny.

Aktualna wersja MorphOS to 3.9 (19.06.2015 r.). Wersja 3.10 ma ukazać się w prze­dziale maj-sierpień 2017 r.

Aktualna wersja SDK to 3.10, ostatnia kompi­la­cja (20160605) upublicz­niona 8.06.2016 r.

 

[ ↑ ]
Zabierz mnie na górę!