AMIGA – legenda informatyki

AMIGA

Pierwszy na świecie komputer multi­me­dialny. Premiera w 1985 r.

Wcze­śniej były inne inno­wa­cyjne konstruk­cje (np. firmy Xerox czy Lisa firmy Apple) ale to Amiga wnosiła feno­me­nalną na ówczesne czasy grafikę, animację i dźwięk. Archi­tek­tura kompu­tera to specja­li­zo­wane układy odcią­ża­jące procesor.

andywarholanddebbieharry

artyści Andy Warhole i Debby Harry przy pierw­szej Amidze

Rewe­la­cją był też wielo­za­da­niowy system opera­cyjny.

wb_10

Okien­kowy graficzny inter­fejs – Work­bench

Prasa branżowa potrak­to­wała wtedy Amigę jako zabawkę, nie wiadomo było co z tym robić. Ten pierwszy model nazywał się po prostu Amiga, potem nazywano go Amiga 1000. Projekt wraz z zespołem który go stworzył, z genial­nym Jayem Minerem na czele, trafił pod skrzydła CBM (Commo­dore Business Machines), giganta w tamtym okresie jeśli chodzi o produk­cję kompu­te­rów na świecie.

Kolejne modele pojawiły się 2 lata później – dopiero one odniosły sukces. Amiga 2000 i Amiga 500, oparte na podob­nych podze­spo­łach, jedno­cze­śnie rozdzie­liły pier­wotną koncep­cję na dwie linie kompu­te­rów – “duże” i “małe” Amigi.

Duże” Amigi przy­po­mi­nały PC, były to desktopy, umoż­li­wia­jące rozbu­dowę za pomocą kart rozsze­rzeń. Za sprawą rozsze­rze­nia Video Toaster stały się na jakiś czas stan­dar­dem w edycji wideo. Takie programy jak Deluxe Paint czy Ligh­twave były dumą Amigi. Inny ważny program to Scala, dzięki któremu Amiga jeszcze długie lata brylo­wała w sieciach kablo­wych lokal­nych tele­wi­zji.

Kolejne modele to Amiga 3000 i Amiga 4000.

amiga_4000_1

Amiga 4000

Małe” Amigi to przede wszyst­kim najpo­pu­lar­niej­sza Amiga 500, która stała się symbolem kompu­tera domowego w latach 80-tych. Znana z setek wspa­nia­łych gier.

Kompu­tery domowe (w Polsce najczę­ściej były to przed Amigą 8-bitowe Atari 800 XE i Commo­dore 64) miały konstruk­cję nazywaną współ­cze­śnie “all in one” (“wszystko w jednym”). W klawia­tu­rze było wszystko (cały komputer). Możli­wość podpię­cia bezpo­śred­nio do tele­wi­zora była w tamtych czasach dużym atutem (kolorowe monitory były bardzo drogie). Małe Amigi to także nowsza Amiga 600, i ostatni model czyli Amiga 1200.

amiga1200_05

Amiga 1200 (zdj. Czesław Mnich)

Modeli mniej popu­lar­nych było więcej, ale były to konstruk­cje pośred­nie nie wnoszące nic rewo­lu­cyj­nego (np. Amiga 500+ czy Amiga 2500).

Amiga to nie tylko typowy komputer – domowy czy też do zasto­so­wań profe­sjo­nal­nych.

cdtv-photo

CDTV – korzy­sta­jące z systemu Amigi  zapo­mniane dziś pionier­skie centrum domowej rozrywki

cd32

CD32 – konsola, bazująca na Amiga 1200

Ostatnie lata Amigi to brak inno­wa­cji tech­no­lo­gicz­nych i stagna­cja.

Wraz z upadkiem Commo­dore w 1994 r. zakoń­czyła się pewna epoka tego kompu­tera, ale rzesza fanów nie dała Amidze “tak po prostu” odejść. Od tego czasu, nieprze­rwa­nie, powstają wciąż nowe konstruk­cje jak również rozwi­jany jest system opera­cyjny Amigi. Każdy może znaleźć coś dla siebie.

[ ↑ ]
Zabierz mnie na górę!