kupujemy sprzęt pod MorphOS-a

Jest wielka różno­rod­ność sprzętu, i jest on dosyć tani. Ale zakup wymaga wnikli­wo­ści przy wyborze, ponieważ jest wiele czyn­ni­ków wpły­wa­ją­cych na przy­dat­ność konkret­nych egzem­pla­rzy.

Najstarsza generacja sprzętu – komputery od bplan/Genesi

Pegasos I
To cieka­wostka hobby­styczna. Niski zegar 600 MHz, do tego felerny, “słynny” mostek Articia S.
Zakup ma sens jeśli komputer został popra­wiony łatką sprzę­tową April 2.
Mimo wszystko  bardziej komputer kolek­cjo­ner­ski niż użytkowy.

Pegasos II
Jest inte­re­su­jącą konstruk­cją. Były wersje 600 MHz i 1 GHz. Ta druga z pewno­ścią jest już fajna (możli­wo­ści podobne jak np. AmigaOne 800 XE), także możli­wość zain­sta­lo­wa­nia AmigaOS 4 (niewiele kompu­te­rów obsłu­guje AmigaOS i MorphOS jedno­cze­śnie). Ale… jeśli jedynym kryte­rium jest wydaj­ność – są propo­zy­cje lepsze i tańsze.

Efika
To minia­tu­rowy kompu­te­rek, o nikłych możli­wo­ściach rozbu­dowy, którego główną wadą jest nie tyle niski zegar proce­sora (400 MHZ) co nieroz­sze­rzalna pamięć RAM w skromnej wiel­ko­ści 128 MB. To jest wystar­cza­jące do dzia­ła­nia systemu, ale nie pozwala na normalne użyt­ko­wa­nie “do codzien­nych zadań”.

Kolejna generacja sprzętu – Apple

Przede wszyst­kim tylko stare modele z proce­so­rem PPC – to ważne żeby nie kupić na proce­so­rze Intela. A ściślej – sprawa jest skom­pli­ko­wana, ponieważ niekiedy trzeba znać nie tylko model ale konkretne ozna­cze­nie serii żeby komputer dobrze działał z MorphOS-em. Są opra­co­wane zesta­wie­nia, linki dałem na końcu opra­co­wa­nia.
Jeżeli komputer ma zinte­gro­waną grafikę – warto wybierać modele z pamięcią większą, nie 32 a 64 MB (rzutuje to na komfort pracy z progra­mami takimi jak Blender).
Jeżeli komputer ma wymienną kartę grafiki i będziemy chcieli wymie­niać na lepszą – jesteśmy skazani na karty Apple, które tanie nie są. Można prze­fla­szo­wać kartę pecetową, ale opinie są takie że jest to rozwią­za­nie zawodne.
Jeśli chodzi o pamięć RAM – 1 GB może być za mało przy korzy­sta­niu np. z prze­glą­darki Odyssey na rozbu­do­wa­nych stronach, z drugiej strony system nie obsłuży więcej jak 1.5 GB (podobna sytuacja jest przy AmigaOS).
Kupując trzeba uważnie czytać nie tylko specy­fi­ka­cję modelu ale i szcze­góły aukcji – dosyć często trafiają się egzem­pla­rze z częściowo wymon­to­wa­nymi podze­spo­łami – bez dysku twardego czy pamięci RAM. Pery­fe­ria (klawia­tura, mysz) to też rzadkość. Kolejna sprawa to waga prze­syłki i związany z tym jej koszt.

Mimo wszystko sprzęt Apple “z demobilu” wychodzi tanio. Istotną zaletą jest możli­wość korzy­sta­nia równo­le­gle z systemu Apple (ostatnia obsłu­gi­wana wersja PPC to OSX 10.5 Leopard). Tym samym daje to dostęp do dużej bazy opro­gra­mo­wa­nia. Jest też możli­wość korzy­sta­nia z linuksa PPC, ale OSX jest lepszą opcją.

Kompu­tery można podzie­lić na trzy podsta­wowe typy:
– “poręczny” – czyli Mac mini, eMac
– laptop – czyli Power­Book
– solidny stacjo­narny (czyli większe kompu­tery w “wieżach”) – PowerMac

Mac mini

Dosyć popu­larny komputer, którego główną zaletą jest kompak­towa obudowa przy­po­mi­na­jąca niewiel­kie płaskie pudełko.

Mac mini(zdj. Moparx)

Najczę­ściej kupowany to 1,42 GHz choć zdarza się upolować wersję 1,5 GHz.

eMac

Warto rozważyć jedynie ostatnią wersję, z 2005 r.:
– procesor PowerPC G4 1,42Ghz
– karta graficzna ATI RADEON 9600 64MB RAM
– pamięć RAM 2 GB DDR SDRAM

Komputer znajduje się w moni­to­rze, niestety monitor jest CRT co jednak powoduje że mimo tylko 17 cali ekranu jest trochę duży (ma duży tył), waży też niemało (ok. 20 kg).

apple-emac-g4-17-screen-142ghz-80gb-256mb-mac-osx-104-b1eapple-emac-g4-17-screen-142ghz-80gb-256mb-mac-osx-104-acb(zdj. http://www.recycledgoods.com)

Były próby prze­ło­że­nia eMaca do normal­nej obudowy i podpię­cia normal­nego monitora. Niestety nieudane. Proble­mem jest niestan­dar­do­wość użytych elemen­tów (budowa płyty głównej i zasilacz), dodat­kowo ręczne usta­wia­nie trybów graficz­nych na podpię­tym moni­to­rze jest uciąż­liwe (ciężko dopa­so­wać rozdziel­czo­ści i odświe­ża­nie ekranu opty­mal­nie). W skrócie – można, ale nie warto się męczyć.
eMac jest niedo­ce­niany a wart rozwa­że­nia – w porów­na­niu z Mac mini jest tańszy i ma więcej pamięci RAM.

PowerBook

Bardzo kusząca opcja – notebook.
Wybór dotyczy kilku­na­stu modeli, o prze­kąt­nej ekranu 15–17 cali, wypo­sa­żo­nych w grafikę 64–128 MB VRAM, proce­sory 1,0–1,67 GHZ i 2 GB RAM-u.

powerbook_58Power­Book G4, 1,25 GHz, A1046 (zdj. e-bay)

Niestety o ile zakup może być tani konieczne będą dodat­kowe nakłady. Nie ominie nas doku­pie­nie baterii (najpew­niej zamien­nika). Trzeba też liczyć się z tym że matryca jest wyświe­cona, oraz z możliwym padem sprzętu (laptopy zużywają się szybciej). Dosyć często sprze­da­wane są bez zasi­la­cza (musi dawać minimum 65W). Niejed­no­krot­nie sprzęt jest sfaty­go­wany (braki klawiszy, pęknię­cia obudowy), trzeba uważnie prze­bie­rać.

PowerMac

Multum modeli stacjo­nar­nych. PowerMac wystę­po­wał w wielu “edycjach”, to co jest warte rozwa­że­nia zaczyna się od Quick­si­lver czyli procesor powyżej 700 MHz.

g4-generation-25różne modele PowerMac z proce­so­rem G4 (zdj: https://powerpccentre.wordpress.com)

W dalszym ciągu są to kompu­tery do których nie ma nowszej grafiki (mają złącza AGP). Inne wady to gabaryty oraz niejed­no­krot­nie hała­śliwa praca. Kompu­tery ładne, ale jednak omijane.

Ciekaw­szą propo­zy­cją są modele z proce­so­rem G5. Najwięk­sza moc – proce­sory 1,8–2,7 GHz. Najwięk­sze możli­wo­ści rozbu­dowy. Profe­sjo­nalny sprzęt, kolejna gene­ra­cja to MacPro, już na Intelu.

g5insideG5 od środka (zdj. http://www.creativemac.com)

Wada to duże gabaryty. Nieco zastrze­żeń jest do chło­dze­nia – dosyć awaryjne, i niespo­ty­kane rozwią­za­nie (chło­dze­nie wodne). Mimo wszystko chyba najlep­szy sprzęt pod MorphOS.

Komputery od A-Cube i A-Eon

Od ACube obsłu­gi­wany jest SAM 460 EX/AmigaOne 500 (bliź­nia­cze konstruk­cje). Zegar proce­sora maksy­mal­nie 1.2 GHz.

Od A-Eon – AmigaOne X5000 z tym że ten komputer jeszcze nie jest w oficjal­nej sprze­daży. Wydaj­no­ściowo jest na poziomie Power­Maca z G5.

Oba są o wiele droższe niż przed­sta­wione wyżej propo­zy­cje. Ich jedyny atut to ten że jest to najnow­szy rocz­ni­kowo sprzęt.

Przydatne linki

kupujemy sprzęt – zesta­wie­nie
http://morphos.pl/morphos-i-sprzet/

kupno Power­Bo­oka
http://morphos.pl/kupujemy-powerbooka/1618/

kompa­ty­bilny sprzęt – pełny wykaz
http://www.morphos-team.net/hardware

[ ↑ ]
Zabierz mnie na górę!