emulacja

Emulacja to inaczej udawanie. Emula­tory to takie opro­gra­mo­wa­nie które udaje inny komputer. Po co?

Załóżmy że chcesz pograć w stare gierki ze starych kompu­te­rów. One nie dadzą się urucho­mić normal­nie – były napisane na inny sprzęt niż używasz.

Emulator odtwarza całe środo­wi­sko, otoczkę sprzę­tową i syste­mową. W takim emula­to­rze można wygodnie, klik­nię­ciami, ustawiać konkretne konfi­gu­ra­cje.

W temacie kompu­tera Amiga – współ­cze­śnie istnieje jedyne wiodące rozwią­za­nie. UAE. Program ten ma wiele wcieleń, najbar­dziej znane to WinUAE – wersja UAE pod Windows. Najbar­dziej dopra­co­wana.

amiga_winuae

Program jest darmowy, ale już za system musimy zapłacić. Zawar­tość Kick­star­tów (ROM) Amigi jak również Work­bench, czy też nowsze wersje systemu takie jak AmigaOS 3.x czy 4.x są chro­nione prawem autor­skim.

Jeśli chodzi o opro­gra­mo­wa­nie pod WinUAE – najczę­ściej korzysta się z obrazów dyskie­tek w formacie *.ADF.

Opra­co­wane są wygodne rozwią­za­nia będącymi nakład­kami na UAE.  Takim popu­lar­nym jest darmowy AmiKIT który jest prekon­fi­gu­ro­wa­nym systemem z podsta­wo­wymi progra­mami.

amikit

Jeszcze dosko­nal­szym rozwi­nię­ciem jest komer­cyjny pakiet Amiga Forever firmy Cloanto, która mając prawa do wielu licencji dostar­cza niemalże kompletne rozwią­za­nie. Czyli dołą­czone są ROM-y wszyst­kich Amig jak również pokaźna biblio­teka opro­gra­mo­wa­nia (głównie gier) z wygodną obsługą.

amiga_forever_2016

Najnow­sze trendy to dedy­ko­wany komputer, tak skon­fi­gu­ro­wany że po urucho­mie­niu wygląda niemal jak Amiga. Jest to możliwe dzięki specjal­nie przy­go­to­wa­nej dystry­bu­cji linuksa PUP oraz pakie­towi AmiKIT w wersji MK2.

Na razie umiar­ko­wa­nie popu­larny jest mini­kom­pu­te­rek od Marcus Computer, w przy­go­to­wa­niu laptop od firmy A-Eon.

alice_amiga_laptop

Jest to na tę chwilę najbar­dziej dosko­nałe rozwią­za­nie progra­mowe – spod systemu Amigi można urucha­miać bezpo­śred­nio programy z linuksa , a  całość pracuje na oddziel­nym, dedy­ko­wa­nym kompu­te­rze. Taka współ­cze­sna namiastka Amigi jedno­cze­śnie pozwa­la­jąca nie tracić kontaktu z nowo­cze­sno­ścią.

 

[ ↑ ]
Zabierz mnie na górę!