emulacja – szkółka cz.1

Kilka podstawowych informacji

Żeby umieć skon­fi­gu­ro­wać sobie emulator trzeba rozumieć choć pobież­nie pewne zależ­no­ści.

System Amigi składał się z dwóch części – jedna znaj­do­wała się w kości ROM na płycie głównej. Druga to zawar­tość dyskie­tek z systemem, podpi­sa­nych jako Work­bench.
Żeby gra z małej Amigi – np. Amigi 500 – zadzia­łała wystar­czy mieć ROM; w orygi­nal­nym kompu­te­rze wkładało się dyskietkę z grą i to wystar­czało. Zawar­tość dyskie­tek Work­bench jest potrzebna gdybyśmy chcieli używać progra­mów, bądź wogóle chcieli “pobawić się” w posta­wie­nie systemu w emula­to­rze.

Zawar­tość kości ROM okre­ślana jest też jako Kick­start. Jest to coś więcej niż odpo­wied­nik dzisiej­szego BIOS-u bo zawierał część systemu opera­cyj­nego. Kick­start miał nume­ra­cję podwójną – przy­kła­dowo ROM 3.0 miał ozna­cze­nie v39, a są jeszcze podwer­sje. Wspo­mi­nam o tym ponieważ często gra wymaga konkret­nej wersji. W praw­dzi­wej Amidze radzono sobie montując dwa ROM-y i prze­łącz­nik do nich. Dziś pod emula­to­rem jest to o wiele wygod­niej­sze – załatwia się to klik­nię­ciem.

Zarówno ROM-y, jak i całe opro­gra­mo­wa­nie Amigi zostało prze­nie­sione wysił­kiem wielu osób do inter­netu, gdzie krąży w formie plików.
Można sobie zgrać z własnej Amigi jak ktoś chce. Ale więk­szość nie posiada Amigi, poza tym zgry­wa­nie jest czaso­chłonne i kłopo­tliwe.

Skąd brać gry

Jeśli chodzi o niele­galne źródła to jest ich dużo. Najwięk­szym zbiorem jest kolekcja TOSEC (The Old School Emula­tion Center) i można ją znaleźć na torren­tach.
Jeśli chodzi o legalne to są, ale na razie zajmu­jemy się tematem od strony “jak zacząć za darmo i legalnie, i jeszcze żeby było łatwo”.
Najwięk­szym ogra­ni­cze­niem jest zdobycie legalnie ROM-ów, bo np. gier (udostęp­nio­nych legalnie za darmo) jest masa.

Korzystanie z gier w formie plików wykonywalnych

Najprost­sze rozwią­za­nie to projekt The Company.

the_company

Idea jest nastę­pu­jąca: gra zostaje połą­czona z plikami niezbęd­nymi do jej urucho­mie­nia – częścią emula­tora i ROM-em. Taki poje­dyn­czy plik *.exe urucha­miamy pod Windows – i już. Autor­skie opra­co­wa­nie nazywa się tcUAE i najnow­sza wersja to 2.6.0 – podaję dla formal­no­ści bo i tak nie mamy wpływu na wersję, jest “zrośnięta” z grą.
Przez wiele lat były wątpli­wo­ści co do legal­no­ści tego rozwią­za­nia. Na szczę­ście twórcom systemu AROS udało się opra­co­wać własny ROM nie naru­sza­jący licencji. Także program WHDLoad – kluczowy dla obsługi gier wydanych pier­wot­nie na dyskiet­kach – stał się dostępny za darmo. Od tego momentu pliki z “The Company” uważam za “czyste” i bardzo dobre na start przy wcho­dze­niu w temat “Amiga i klasyczne gry”.

Na początek propo­nuję dwie gry i program

Magic Ball
To kompi­la­cja 21 pinballi, czyli stołów typu flipery. Są to: Ultimate Pinball Quest, The, Thomas The Tank Engine’s Pinball, Pinball Wizard, First Person Pinball, Time Scanner, Pinball Magic, Power Pinball, Quik­si­lver Pinball Simu­la­tor, Pinball Dreams, Pinball Fanta­sies, Refle­xity: Pinball Chal­lenge, Soccer Pinball, Obses­sion, Pinball Illu­sions, Pinball Mania, Pinball Prelude, Pinball Hazard, Slam Tilt, Pinball Brain Damage, Magic Ball, Pinball Wizard V2.0

Alien Breed 3D II: The Killing Grounds
To gra FPP czyli chodzimy i rozwa­lamy prze­ciw­ni­ków.

Deluxe Paint 5.2
To program do ryso­wa­nia.

Uprze­dzam że wiele gier i więk­szość progra­mów nie zniosło próby czasu – niska rozdziel­czość współ­cze­śnie może razić i dla wielu być nie do zaak­cep­to­wa­nia.

Jak wygląda korzy­sta­nie z plików od “The Company”
Podczas pobie­ra­nia i insta­la­cji mogą być komu­ni­katy anty­wi­ru­sów – to są fałszywe alarmy. Szcze­gól­nie wrażliwy jest firewall Comodo (najle­piej przy monicie o dzia­ła­nie wybrać opcję “Uruchom jako instalator/aktualizator”). Więk­szość tych alarmów bierze się właśnie z prób łączenia z inter­ne­tem – podczas urucho­mie­nia spraw­dzane jest czy nie ma nowszej wersji.

Po urucho­mie­niu pliku pokaże się takie okienko:

thecompany_01

W lewej części znajduje się lista gier – jest tak jeśli plik zawiera cała kolekcję, np. tu widoczna seria Alien Breed. W prawej części widoczne są infor­ma­cje o wydaniu takie jak autorzy opra­co­wa­nej kompi­la­cji pliku i stero­wa­nie w grze.

Po wybraniu pozycji na liście po lewej stronie zawar­tość w prawej części zmienia się:

thecompany_02

Podane są dane dla orygi­nal­nej histo­rycz­nej edycji: firma, rok, kody do gry.

Jeśli chcemy wrócić na ekran począt­kowy – trzeba kliknąć ? (pytajnik). Chcąc grać – naci­skamy Start. Wyjście jest klawi­szem End.

 

Mini galeria

thecompany_03
legen­darny Pinball Ilus­sions z pakietu “Magic Ball”

thecompany_04
Alien Breed 3D 2: The Killing Grounds; po oswo­je­niu się z ziar­ni­sto­ścią pikseli i nieco pomniej­szo­nym ekranem rozgrywki – gra się całkiem przy­jem­nie

thecompany_05
Deluxe Paint 5.2 – menu z górnej belki jest pod prawym przy­ci­skiem myszy

 
W następ­nym odcinku zajmiemy się WinUAE.