Ankieta

Grudzień 7, 2017 Adam 0

Proszę o prze­my­ślane odpo­wie­dzi i nie głoso­wa­nie kilku­krotne.   Mam inne uwagi:  

Wieści z frontu

Grudzień 5, 2017 Adam 0

Uzupeł­ni­łem poprzedni wpis o parę nudnych zagad­nień tech­nicz­nych. Dzisiaj o sprawach bieżą­cych. Bardzo możliwe że na wersję angiel­ską, i wersje druko­waną, będzie­cie czekać długo. Wyszedł dopiero […]

AMIGA NG nr 1 – opublikowane

Październik 14, 2017 Adam 2

Mamy to! Numer jest do pobrania w zakładce Czaso­pi­smo “AMIGA NG. W między­cza­sie strona została odświe­żona (nowy szablon, scalenie arty­ku­łów). Teraz: jak widzę dalszy rozwój […]

Amiga NG – nowy projekt

Wrzesień 20, 2017 Adam 4

Jak wynikało to z poprzed­niego wpisu – koncep­cja strony amiga.org.pl ewoluuje. Treści zebrane w e-booka (poprzedni wpis) to zaczyn nowego projektu. Będzie to periodyk “Amiga […]

Podsumowanie strony – 2016

Grudzień 26, 2016 Adam 0

Pierwszy cel został osią­gnięty – zostało stwo­rzone mini kompen­dium na temat wszyst­kich form “amigo­wa­nia”, z kilku­na­stoma krótkimi arty­ku­łami, i odno­śni­kami do istot­nych miejsc w inter­ne­cie. […]

Kupujemy komputer do MorphOS-a

Maj 14, 2016 Adam 0

Jako że nie używam tego systemu musiałem dużo czasu spędzić na lekturze. Były to wątki na PPA, zało­ży­łem też wątek “do konsul­ta­cji” na forum MorphOS. […]

Emulacja – odcinek 1

Marzec 7, 2016 Adam 0

Dzisiaj pierwszy odcinek “szkółki” na temat emulacji. Podsta­wowe pojęcia (ROM, Kick­start) i pierwszy kontakt z amigo­wymi grami. Najła­twiej­szy wariant – gotowe pliki wyko­ny­walne. Emulacja – […]

Post otwierający

Marzec 6, 2016 Adam 5

Posta­no­wi­łem co jakiś czas infor­mo­wać o postę­pach w rozwoju strony. Najpierw zale­gło­ści – tech­ni­ka­lia. Potem – najbliż­sze plany. Początki Pierwsza strona tej witryny powstała 14 […]