Rozpędzamy się

Styczeń 20, 2018 Adam 0

Miś Jest film pod tym tytu­łem, w któ­rym jest dosyć znana scena:   Zakła­dam że do zisz­cze­nia się koń­co­wej sen­ten­cji nie doj­dzie. Czas podać kon­krety. […]

Magazyn AMIGA NG nr 2 – opublikowany

Styczeń 13, 2018 Adam 0

Udało się, i to lepiej niż myśla­łem. Numer jest więk­szy obję­to­ściowo, i zdą­ży­li­śmy na czas (pla­no­wany ter­min publi­ka­cji to 15 sty­czeń). Sta­ra­li­śmy się poru­szać cie­kawe […]

Ankieta

Grudzień 7, 2017 Adam 1

Pro­szę o prze­my­ślane odpo­wie­dzi. W każ­dym pyta­niu można wybrać tylko jedną opcję. Pro­szę wypeł­niać kom­pletną ankietę.   Mam inne uwagi:  

Wieści z frontu

Grudzień 5, 2017 Adam 0

Uzu­peł­ni­łem poprzedni wpis o parę nud­nych zagad­nień tech­nicz­nych. Dzi­siaj o spra­wach bie­żą­cych. Bar­dzo moż­liwe że na wer­sję angiel­ską, i wer­sje dru­ko­waną, będzie­cie cze­kać długo. Wyszedł dopiero […]

Odpowiedzi na uwagi do "Amiga NG nr 1"

Listopad 10, 2017 Adam 0

Odpo­wia­da­łem już w wielu miej­scach (głów­nie fora), tutaj zbior­czo, w kolej­no­ści w jakiej dosta­wa­łem uwagi. Tytuł pisma Zarówno ze strony fanów OS 4, jak i […]

AMIGA NG nr 1 - opublikowane

Październik 14, 2017 Adam 2

Mamy to! Numer jest do pobra­nia w zakładce Cza­so­pi­smo “AMIGA NG. W mię­dzy­cza­sie strona została odświe­żona (nowy sza­blon, sca­le­nie arty­ku­łów). Teraz: jak widzę dal­szy roz­wój […]

Amiga NG - nowy projekt

Wrzesień 20, 2017 Adam 4

Jak wyni­kało to z poprzed­niego wpisu - kon­cep­cja strony amiga.org.pl ewo­lu­uje. Tre­ści zebrane w e-booka (poprzedni wpis) to zaczyn nowego pro­jektu. Będzie to perio­dyk "Amiga […]

Podsumowanie strony - 2016

Grudzień 26, 2016 Adam 0

Pierw­szy cel został osią­gnięty - zostało stwo­rzone mini kom­pen­dium na temat wszyst­kich form "ami­go­wa­nia", z kil­ku­na­stoma krót­kimi arty­ku­łami, i odno­śni­kami do istot­nych miejsc w inter­ne­cie. […]

Kupujemy komputer do MorphOS-a

Maj 14, 2016 Adam 0

Jako że nie uży­wam tego sys­temu musia­łem dużo czasu spę­dzić na lek­tu­rze. Były to wątki na PPA, zało­ży­łem też wątek "do kon­sul­ta­cji" na forum Mor­phOS. […]