Amiga NG - nowy projekt

Jak wyni­kało to z poprzed­niego wpisu - kon­cep­cja strony amiga.org.pl ewo­lu­uje.

Tre­ści zebrane w e-booka (poprzedni wpis) to zaczyn nowego pro­jektu. Będzie to perio­dyk "Amiga NG", a obecny e-book należy trak­to­wać jako numer "0".

Numer "1" będzie wiec peł­no­praw­nym cza­so­pi­smem, bez arty­ku­łów wpro­wa­dza­ją­cych, bo te są już w "pod­stawce" czyli nume­rze "0". Pod­stawka ta będzie aktu­ali­zo­wana co roku, wyda­wana jako infor­ma­tor dla osób wcho­dzą­cych w temat "Amiga współ­cze­śnie". I to ten infor­ma­tor przej­mie rolę którą obec­nie pełni strona którą czy­tasz.

A co się sta­nie ze stroną amiga.org.pl? Przej­dzie ewo­lu­cję. Dotych­cza­sowe tre­ści zostaną ście­śnione (po jeden arty­kuł na sys­tem, bo prze­cież jest już e-book będący pod­stawką, który zawiera w sobie całą zawar­tość strony). Będą wrzu­cane nowe arty­kuły. Jakie i skąd?

Usta­li­łem, że arty­kuły z cza­so­pi­sma "Amiga NG" będą mogły być publi­ko­wane online po pół roku (zarówno tutaj, jak i przez auto­rów na ich wła­snych blo­gach czy w innych miej­scach).

Skąd takie ruchy i dla­czego tak? Strona amiga.org.pl w obec­nej for­mule nie wypa­liła. Uzna­łem że strona powinna funk­cjo­no­wać w opar­ciu nie o aktu­ali­zo­wane te same tre­ści, a doda­wane nowe. To po pierw­sze. Po dru­gie - taki infor­ma­tor (Amiga współ­cze­śnie) jest przy­datny dla osób powra­ca­ją­cych do Amigi po latach, czy też tych któ­rzy ją odkryli dopiero nie­dawno. Po trze­cie - cza­so­pi­smo "Amiga NG" jest wypeł­nie­niem luki na rynku. Mam nadzieję że zbliży do sie­bie użyt­kow­ni­ków NG, a przede wszyst­kim będzie war­to­ścio­wym źró­dłem infor­ma­cji. Uka­zu­ją­cym się cyklicz­nie. Na zasa­dzie - wiem że wycho­dzi takie cza­so­pi­smo, i wiem że znajdę w nim coś faj­nego dla sie­bie.

Wiele osób które nie uży­wają Amigi NG pod­daje w wąt­pli­wość wogóle sens włą­cza­nia takiego kom­pu­tera. Podobno "na to nic nie ma". I tak dalej. Mam nadzieję że uda się prze­ła­mać ten ste­reo­typ.

W tej chwili trwają prace nad "Amiga NG nr 1". Pla­no­wany ter­min wyda­nia to 15 paź­dzier­nik. Kon­tak­to­wa­łem się z wie­loma oso­bami, część nie odpi­sała, część odmó­wiła, a część z tych któ­rzy zgo­dzili się wes­przeć ini­cja­tywę - wykru­szyła się. Na dziś mam 5 arty­ku­łów i nie­wiele czasu.

Wiem, że będzie hejt na wszystko (obję­tość, lay­out, zawar­tość) ale jestem zmo­ty­wo­wany mimo wszystko pocią­gnąć ten pro­jekt. Być może, że numer "1" to będzie "z wiel­kiej chmury - mały deszcz", ale żywię nadzieję, że okaże się on zachętą dla innych, że po publi­ka­cji nawet sami zgło­szą się nie­któ­rzy do współ­pracy. No zoba­czymy, oby tak się stało.

Podsumowując:

 • nowa for­muła strony
 • infor­ma­tor "Amiga współ­cze­śnie" wyda­wany jako rocz­nik, aktu­ali­zo­wany przez fanów poszcze­gól­nych sys­te­mów
 • nowe cza­so­pi­smo "Amiga NG" - tylko Amiga OS 4, Mor­phOS i AROS

"Na wczo­raj" potrze­buję wszyst­kiego, także gra­fik do zilu­stro­wa­nia, zwłasz­cza z sys­te­mów Mor­phOS i AROS, bo nie mam tego.

Zasady współpracy:

 • pismo ma pro­fil “Amiga NG” czyli obej­muje tema­tykę: Ami­gaOS 4, Mor­phOS, AROS
 • nie zaj­mu­jemy się WinUAE i “kla­sy­kiem”
 • pismo na tym eta­pie (PDF) jest non­pro­fit, każdy kto wspiera go tek­stami robi to dla popu­la­ry­za­cji ulu­bio­nego sys­temu
 • nad­sy­ła­nie tek­stów - ma ter­min do mie­siąca przed wyzna­czoną datą publi­ka­cji, przy­kła­dowo jeśli PDF ma wyjść 15 paź­dzier­nika, to do 15 wrze­śnia redak­cja musi otrzy­mać mate­riały
 • mate­riały dostar­czone po ter­mi­nie prze­cho­dzą na numer kolejny
 • wszel­kie mate­riały są nie­pu­bliczne, nie­do­pusz­czalna jest sytu­acja że tek­sty przed uka­za­niem się “fru­wają” po sieci
 • zale­cana jest dys­kre­cja - doty­czy to także nie dzie­le­nia się spi­sem tre­ści na kolejny numer, prze­kle­ja­nia tre­ści do pry­wat­nej kore­spon­den­cji, i tak dalej - liczę na roz­są­dek
 • auto­rzy nie tracą praw do swo­ich arty­ku­łów w tym sen­sie że mogą je opu­bli­ko­wać np. na swo­ich blo­gach, ale nie wcze­śniej niż 6 mie­sięcy po opu­bli­ko­wa­niu ich w “Amiga NG”, i z poda­niem źró­dła gdzie pier­wot­nie tekst został opu­bli­ko­wany

4 Komentarze

  • Zna­la­złem tylko taką infor­ma­cję:
   "O ile mnie pamięć nie myli to wła­ści­ciel amiga.pl sprze­da­wał przed nastu laty komer­cyj­nie doży­wot­nie adresy mailowe w swo­jej dome­nie, więc chyba raczej powi­nien pil­no­wac by domena nale­żała do niego (czyli wła­snie do neo)."
   Cho­dzi o http://www.neo.pl

   Ja tę domenę kupi­łem na https://www.aftermarket.pl/
   Moni­to­ruj, może coś znaj­dziesz.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.