Z wiosną nadzieje rosną

Skąd tak opty­mi­styczny tytuł? Sprze­daż pisma na papie­rze mizerna, a pełny wier­szyk brzmi tak:

Wio­sną - nadzieje rosną,
Przy­cho­dzi lato - cze­kamy na to,
W jesieni - może się zmieni,
Przy­cho­dzi zima - znowu nic ni ma

Zna­jomo, prawda? 🙂

Tym razem może być ina­czej bo rok dla NG zapo­wiada się obie­cu­jąco

  • naj­pierw mie­li­śmy pre­mierę sys­temu Mor­phOS 3.10, która dała oży­wie­nie w śro­do­wi­sku "motyl­ków"
  • w tym roku będzie wresz­cie Ami­ga­One 1222 (tzw. Tabor), co powinno dać dopływ nowych użyt­kow­ni­ków do wymie­ra­ją­cej spo­łecz­no­ści fanów OS 4 w Pol­sce

Do tego docho­dzą dzia­ła­nia na pla­nie wydaw­ni­czym

  • wzno­wie­nie książki o Mor­phOS-ie tom 1 i publi­ka­cja tomu 2
  • potwier­dzone utrzy­ma­nie maga­zynu "Amiga NG" w wer­sji papie­ro­wej, do tego dodruk nume­rów archi­wal­nych
  • pla­no­wana książka (PDF) "Amiga na week­end" pisana pod kątem osób wcho­dzą­cych w temat Ami­gaOS 4

Pewne nadzieje wiążę z Pixel Heaven, które jest imprezą rekla­mu­jącą się jako "Retro & Indie", ale będzie świetną oka­zją na zare­kla­mo­wa­nie NG czy wogóle przy­po­mnie­nie Amigi. Ter­min to 8-10 czerwca. Ma być obecny Tre­vor Dic­kin­son.

I dla for­mal­no­ści:

  • dar­mowa wer­sja pisma do prze­glą­da­nia online (w try­bie peł­nego ekranu kart­ko­wa­nie daje złu­dze­nie kon­taktu z papie­rem) jest dostępna na issu od 21 marca

https://issuu.com/adammierzwa/docs/amiga_ng_nr_3

  • nor­malny PDF do pobra­nia zgod­nie z zapo­wie­dzią upu­blicz­niony został 15 kwiet­nia

http://amiga.org.pl/wp-content/uploads/2018/04/Amiga-NG-nr-3.pdf

W zakładce Cza­so­pi­smo "Amiga NG" są też zapo­wie­dzi tego, co będzie kolej­nym nume­rze.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.