Post otwierający

Posta­no­wi­łem co jakiś czas infor­mo­wać o postę­pach w roz­woju strony. Naj­pierw zale­gło­ści - tech­ni­ka­lia. Potem - naj­bliż­sze plany.

Początki
Pierw­sza strona tej witryny powstała 14 stycz­nia.
"Wyj­ście w świat" nastą­piło koń­cem lutego - na moim blogu (22 luty), blog Mufy (24 luty) , PPA (25 luty).
Dało mi to wejść - odpo­wied­nio 0, 17 i 543 (na tę chwilę, popo­łu­dnie, 6 marca).
Porów­naw­czo wej­ścia robo­tów indek­su­ją­cych za ten okres: Yan­dex - 34, Bing - 24, pozo­stałe <10.

Licz­nik wejść strony
Nie mam poję­cia jak wal­czyć z "craw­le­rami". Pro­szę mi wie­rzyć że nie zależy mi na takim sztucz­nym ruchu, który dodat­kowo obciąża mój limit mie­sięcz­nego trans­feru.
Uży­wam wtyczki Word­fence - za "bota" mam usta­wione wej­ścia >50 na dobę. Ta wtyczka posiada listę robo­tów (>200) które mają być nie­zli­czane. Nie­dawno usta­wi­łem dodat­kowo nie­zli­cza­nie wejść do stron któ­rych nie ma (w sieci jest tysiące odwo­łań-widm wer­sji strony sprzed kil­ku­na­stu lat - adresy typu http://amiga.org.pl/zaczek-777437/).
Mógł­bym blo­ko­wać indy­wi­du­al­nie IP ale nie wiem które mogę i jakie to rodzi kon­se­kwen­cje (np. bar­dzo dużo odwo­łań mam z Google­bot).

Teraz wcho­dzi dzien­nie około 30 "użyt­kow­ni­ków", z któ­rych każdy prze­gląda śred­nio 4 strony. A pry­wat­nie oce­niam że codzien­nie jest zale­d­wie po kilka wejść, łącz­nie dają­cych kil­ka­na­ście odsłon.
W usta­wie­niach "Sta­ty­styki" mam włą­czoną czarną listę Piwik Spam odsy­ła­ją­cych. Mam też aktywną wtyczkę Aki­smeta. Nie wiem co jesz­cze mógł­bym zro­bić.

Wygląd i funk­cjo­nal­ność
Po miaż­dżą­cej kry­tyce zmie­ni­łem sza­blon. Jeśli cho­dzi o pier­wotną kon­cep­cję (udo­god­nie­nia dla urzą­dzeń mobil­nych) to obec­nie eks­pe­ry­men­tuje z err­nio.

W "kolejce" jest WP Super Cache i Bud­dy­Press, ale… nie chcę cią­gle zaj­mo­wać się spra­wami tech­nicz­nymi "od zaple­cza" strony, bo to zabiera czas, który można spo­żyt­ko­wać np. na napi­sa­nie arty­kułu.

Naj­bliż­sze plany
Doda­łem w mija­ją­cym tygo­dniu, zgod­nie z pier­wot­nymi zało­że­niami, Zasoby dla AROS-a i Wię­cej o Ami­gaOS 4. Prze­re­da­go­wa­łem też O stro­nie.
Jak widać od dziś poja­wiły się wpisy i ich sub­skryp­cja przez RSS. W razie jakby coś nie zadzia­łało - można kanał dodać ręcz­nie:

http://amiga.org.pl/rss

Jeśli cho­dzi o przy­szłą zawar­tość (nowe arty­kuły) to nie­stety ale odzewu ze strony fanów AROS-a ani Mor­phOS-a nie uświad­czy­łem. Widocz­nie nie zależy im na pro­pa­go­wa­niu swo­ich roz­wią­zań aż tak żeby pomóc mi w roz­wi­ja­niu tre­ści na ich temat. Ale cze­kam dalej. Tematy jakie chciał­bym uwzględ­nić to porad­nik zaku­powy, pre­zen­ta­cja sys­temu i opro­gra­mo­wa­nia. Wię­cej szcze­gó­łów podam jeśli będą chętni do współ­pracy.

 

5 Komentarze

 1. Wygląd może ima zna­cze­nie, ale nie koniecz­nie na tym eta­pie 😉 Jak ktoś chce poczy­tać o Ami­dze to wygląd go nie odstra­szy, ale jak dla mnie można zmniej­szyć czcionkę. Faj­nie jakby można było zapi­sać się na new­sle­tera 😉

 2. No nie, new­slet­ter na dole jest na e-mail, ale on jest dla tych któ­rzy prze­ga­pili na górze 😉 bądź nie chcą korzy­stać z RSS. A RSS to są pod poma­rań­czo­wymi przy­ci­skami w pra­wym panelu.
  Prawy panel two­rzy jakby "krąg" mię­dzy tą stroną, moim blo­giem o Ami­ga­One i blo­giem Mufy. To są nie tylko listy arty­ku­łów, bo przy­ci­ski RSS są funk­cjo­nalne i dzia­ła­jące dla tych trzech stron.

  Co do roz­miaru czcionki - była zmniej­szana. Ta kry­ty­ko­wana naj­pierw­sza wer­sja strony miała 20, ta jest 16. Obecny sza­blon to stan­dar­dowy Twenty Sixteen - ten sam sza­blon ma mój blog o Ami­ga­One. Twenty Sixteen jest naj­now­szym, domyśl­nym sza­blo­nem Word­Press i jest stan­dar­dowy tak bar­dzo jak to moż­liwe. Mogę zmie­niać np. kolory strony czy czcio­nek, ale dla zmiany roz­miaru czcionki musiał­bym przejść na wtyczki a to jest zawodne (zresztą te lep­sze są płatne). Albo samemu edy­to­wać sza­blon (nie potra­fię). W każ­dym razie nie da się usta­wić roz­miaru czcionki "jak w Wor­dzie". Poza tym wszystko jest względne, tu aku­rat nie o gust się roz­cho­dzi. Przy­kła­dowo ta w pra­wym panelu czcionka dla mnie już wymaga oku­la­rów.

  Nanio­słem poprawki:
  - okienko zapisu na e-mail prze­nio­słem zgod­nie z suge­stią
  - tuż pod nim doda­łem "instruk­cję" do pra­wego panelu

   • Po prze­te­sto­wa­niu kilku które zadzia­łały ;] i są do tego dar­mowe wybra­łem Zeno Font Resi­zer. Mam nadzieję że ta wtyczka będzie aktu­ali­zo­wana i nie sta­nie się nie­kom­pa­ty­bilna.
    Przy­cisk jest nad wyszu­ki­warką, na górze po pra­wej. Teraz dostępne roz­miary fon­tów to 10, 16 i 24 px. Jest moż­li­wość dal­szych zmian za wyjąt­kiem domyśl­nej dla sza­blonu "środ­ko­wej" 16, ale myślę że teraz powinno wystar­czyć. Zwłasz­cza że dal­sze kli­ka­nie w tę samą skrajną literkę daje dal­sze war­to­ści, tak że rze­czy­wi­sta skala jest o wiele więk­sza (skok o 1,6 px). Nie­stety samych lite­rek A (tych do wyboru) nie da się polep­szyć (wygląd "panelu usta­wień"). Cia­steczko usta­wione jest na mak­sy­malny czas czyli 31 dni (tyle powinno pamię­tać usta­wioną wiel­kość czcionki).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.