Magazyn Amiga NG nr 4 - wysyłka

Od jutra zacznie się ten pro­ces. Tu wyja­śniam, że cza­so­pi­smo idzie do druku z innymi, i z innymi jest roz­sy­łane.

Zawar­tość numeru dla Ami­gaOS 4:

Na począ­tek, jak ja to nazy­wam, "'radzik' od kuchni". Z racji tego, że pisze, blo­guje, robi wywiady, i robi to na Ami­ga­One X5000, więc zna temat real­nego wyko­rzy­sta­nia pro­gra­mów. "Two­rze­nie fil­mów na YouTube" i "Two­rze­nie tek­stu (prze­gląd edy­to­rów)" to kawał wie­dzy. Potem moja szkółka "Draw­Stu­dio" (część 2 i ostat­nia), a po niej recen­zje gier "Flare" i "In Nihi­lum Rever­te­ris".

Zawar­tość numeru dla Mor­phOS-a:

Gale­ria Mor­phOS-a (zamyka tryp­tyk pre­zen­tu­jący na obraz­kach sys­temy NG). Potem trzy mocne punkty: "Jabłko z motyl­kiem" (prze­gląd kom­pu­te­rów Apple – porad­nik zaku­powy), "Fla­szo­wa­nie kart gra­ficz­nych" i "Mor­phOS 3.10" (recen­zja sys­temu). Taka kom­bi­na­cja to "muszę to mieć" dla fana Mor­phOS-a.

Zawar­tość numeru dla AROS-a:

"Ami­Bridge – inte­gra­cja Kla­syka z AROS-em" (Janus) oraz "Mod2wav" (kon­wer­sja modu­łów Pro­Trac­kera na WAV).

Ponadto w nume­rze zna­la­zły się "Nowo­ści" i tekst z cyklu "Styl życia".

Recen­zja "Flare"

Uwzględ­nione zostały uwagi zgła­szane na PPA przy oka­zji poprzed­niego numeru, a więc:

  • mniej­sza czcionka – teraz 10 a nie 12
  • ujed­no­li­cony układ na dwu­ko­lum­nowy (trzysz­pal­towe są tylko "newsy")
  • nawet wstęp­niak jest dwusz­pal­towy, eks­pe­ry­men­tal­nie uży­łem w nim czcionki DejaVu Serif Con­den­sed (była suge­stia, żeby domyślny Times New Roman w gaze­cie zamie­nić na taki)
  • newsy teraz pogru­po­wane są tema­tycz­nie

Poprzedni numer ogól­nie się podo­bał, więc nie chcę maj­stro­wać za dużo – zmiany nie­wiel­kie, ale suge­stie wysłu­chane.

Już mamy ramówkę na kolejny numer pra­wie pełną. Nie­stety, powtó­rzę się, ale za dobrze nam to idzie; to już trzeci numer w tym roku, a że kwar­tal­nik… no musi wam ten numer wystar­czyć do listopada/grudnia. W tym cza­sie spró­buję powal­czyć o wię­cej stron w tej samej cenie.

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.