Raport z Pixel Heaven

W poprzed­nim wpi­sie zapo­wia­da­łem szó­stą edy­cję tej imprezy, pod kątem przy­go­to­wań do pro­mo­cji Amigi NG. Pixel Heaven za nami, nad­szedł czas by pod­su­mo­wać akcję.

Ze strony NG temat roz­wi­jał się kil­ku­wąt­kowo.

Krzysz­tof Radzi­kow­ski miał być ofi­cjal­nie przy Dic­kin­so­nie, ze swoją X5000.

Paweł Ste­fań­ski miał być służ­bowo na PH (pro­mo­cja sys­temu Friend), ale zde­cy­do­wał się "zwięk­szyć siłę raże­nia" czyli pro­mo­wać też Mor­phOS-a; rów­nież Amigę we wszyst­kich "sma­kach". Zor­ga­ni­zo­wał zbiórkę na gadżety, dzięki czemu udało się kupić dwa duże "roll-upy" z Mor­phOS-em i jeden z X5000, oraz ufun­do­wać dla odwie­dza­ją­cych sto­isko nieco smy­czy i dłu­go­pi­sów.

Miała być też ekipa użyt­kow­ni­ków Ami­gaOS w oso­bach: Amig_os, Zap, Mandi i Mufa. Ten ostatni zapew­nił mate­riały pro­mo­cyjne OS 4 i swoją X1000 do pre­zen­ta­cji.

W pią­tek sta­nęło sto­isko.

Nie­stety Paweł był zajęty na sce­nie i sta­no­wi­sko w pią­tek stało opusz­czone. Tu jest ele­ment do poprawki na przy­szły rok - potrzeba osób, które nie są obło­żone obo­wiąz­kami typu pre­lek­cje, nawet bez wła­snego sprzętu - żeby zawsze ktoś na sto­isku był wytłu­ma­czyć zain­te­re­so­wa­nym. Były dwie pre­lek­cje. Pierw­sza doty­czyła STOS-a i AMOS-a (Fran­cois Lio­net), a póź­niej doszedł 'stef­kos' i było o Frien­dOS-ie. W pią­tek miała też miej­sce pre­lek­cja Dic­kin­sona i Pleasance'a.

W sobotę doje­chał 'Mufa'. W sobotę dużo się działo - sto­isko prze­ży­wało praw­dziwe oblę­że­nie. Po raz kolejny oka­zało się, że nie warto słu­chać marud typu "nie róbmy, to nie ma sensu". Wła­śnie takie imprezy otwarte na sze­ro­kie spek­trum zain­te­re­so­wań są szansą na powięk­sze­nie śro­do­wi­ska ami­gow­ców, a nie ami­gowe retro-zloty na któ­rych spo­ty­kamy się we wła­snym gro­nie.

W nie­dzielę miały być wydaw­nic­twa Zalepy, ale nie dotarł ani on ani książki. Tu też jest duży minus, bo mogli­śmy mieć świetne pod­par­cie pro­mo­cji NG, jak rów­nież pew­nie on sam miałby dobry utarg.

Co zostało pokazane na stoisku?

Wypo­sa­że­nie to trzy wypa­sione fotele, trzy stoły, i kilka krze­se­łek dla odwie­dza­ją­cych. Z tyłu dwa "rol­lupy" z Mor­phOS-em i jeden z X5000. Jako że sto­isko w zasa­dzie było Frienda znaj­do­wał się na nim 55 cali tele­wi­zor, na któ­rym leciała pre­zen­ta­cja tej plat­formy. Można spo­tkać się z nazwami Friend UP bądź Frien­dOS, to jest po pro­stu Friend. "Poma­cać" można go było na lap­to­pie Dell, także na Asus Tin­ker i Rasp­berry Pi 3.

Mor­phOS zapre­zen­to­wano na G5 2,7 GHz chło­dzo­nym wodą, z Rade­onem 9600 na AGP, w wyso­kiej roz­dziel­czo­ści 2560, był też zain­sta­lo­wany na Efice. Na sto­isku dostęp­ność inter­netu była ogra­ni­czona, ale przed odjaz­dem radzik odwie­dził stef­kosa i widział na dewe­lo­per­skim G5 Odys­sey w dzia­ła­niu - w jego oce­nie działa ona szyb­ciej niż na X5000, a to jest wer­sja jesz­cze bez JIT-a.  Na wspo­mnia­nej maszy­nie dzia­łała też na PCI-e karta X1950, ale ten ste­row­nik nie działa na publicz­nej wer­sji Mor­phOS-a 3.10.

Na X1000 i X5000 przez więk­szość czasu były uru­cho­mione dla odwie­dza­ją­cych gry "Spen­cer" i "Tower 57". Nie­stety Tabor został poka­zany jedy­nie jako płyta główna.

Jim Bagley, Tre­vor Dic­kin­son, Paweł Ste­fań­ski; Rafał Chyła

W tle działo się wiele - było wszystko. Śro­dek sali to rzędy sto­łów z kom­pu­te­rami retro, wszystko dokoła - jak w kalej­do­sko­pie. Fli­pery, pierw­szy pol­ski kom­pu­ter, impo­nu­jące modele z "Gwiezd­nych Wojen", insta­la­cje z kloc­ków LEGO, fani RPG z makie­tami i figur­kami, gry kar­ciane, nie­za­leżne pro­duk­cje na PC, i tak dalej. Wspa­niałe miej­sce i czas, w któ­rym na pewno warto było się zna­leźć. Zachę­cam do oglą­da­nia rela­cji wideo jakie pew­nie nie­długo zostaną zmon­to­wane i wrzu­cone do inter­netu.

Informacje oficjalne i plotki

Pouf­nych infor­ma­cji nie posia­dam, to co zebra­łem po publicz­nych miej­scach przed­sta­wiam.

Infor­ma­cji ofi­cjal­nych nie było, poza potwier­dze­niem że Dic­kin­son dołoży wszel­kich sta­rań aby 'Tabor' uka­zał się w tym roku.

Listę spo­rzą­dzaną na execu (pyta­nia i pro­po­zy­cje dla Dic­kin­sona) 'radzik" nie prze­ka­zał. Uznał że nie ten czas i miej­sce, i lepiej zbu­do­wać fajne rela­cje niż gnę­bić pyta­niami. Przed­sta­wił mu pro­po­zy­cje zor­ga­ni­zo­wa­nia kon­fe­ren­cji dewe­lo­pe­rów w Pol­sce. Tre­vor był scep­tyczny odno­śnie powo­dze­nia tego przed­się­wzię­cia, tu jest kwe­stia kto by chciał wziąć udział, ale może doj­dzie to do skutku. Mamy tak prze­sta­rzałe śro­do­wi­sko pro­gra­mi­styczne i języki, że po pro­stu nikt na to nic nie prze­por­tuje; potrzeba szu­kać dewe­lo­pe­rów, ale wpierw zebrać się ponad podzia­łami w NG i usta­lić naj­waż­niej­sze cele.

Hype­rion nie dotrzy­muje ter­mi­nów albo zawala. Port Ope­nOf­fice od Hype­rionu jest mało praw­do­po­dobny. Kon­flikt na linii Hype­rion-Clo­anto trwa i nie zanosi się na to, by któ­raś strona chciała odpu­ścić. Wygląda to na powolną śmierć Ami­gaOS 4. Hype­rion jest firmą bez zaso­bów ludz­kich do ukań­cza­nia pro­jek­tów, i uwi­kłaną sądowo. Roz­wój bie­gnie przez pakiet Enhan­cer Software (pro­dukt firmy A-Eon).

Tre­vo­rowi spodo­bała się gazeta "Amiga NG" i widziałby ją w wer­sji angiel­skiej, nawet mógłby wes­przeć tłu­ma­cze­nie. Chce też wydać swoje 20 arty­ku­łów - tu jest temat z Zalepą do uzgod­nie­nia, praw­do­po­dob­nie będzie to wyda­nie spe­cjalne "Amiga User".

Inna dobra wia­do­mość - praw­do­po­dob­nie wśród beta­te­ste­rów A-EON-u wkrótce znajdą się Polacy (co ozna­cza dostęp do testo­wa­nia np. Enchan­cer Software).

Gdy opadł kurz…

Gadżety MorphOS'a i FriendOS'a pra­wie wszyst­kie się roze­szły. Gadżety przy­wie­zione przez 'Mufę' roze­szły się w cało­ści.
Dwa "rol­lupy" weź­mie pod opiekę Arti - nie będą leżeć w miesz­ka­niu tylko stać w muzeum kom­pu­te­rów i być brane na wyjazdy po Pol­sce. Te z Frien­dem i Mor­phOS-em będą ze stef­ko­sem. Jak ktoś chce wypo­ży­czyć któ­ryś 'rol­lup' to kon­takt z nim.

Wstęp­nie uzgod­niona jest pre­zen­ta­cja NG na gdań­skim Retro­Kom­pie. 'radzik' twier­dzi że miej­sca "retro" trzeba odpu­ścić i lep­sza jest PGA (Poznań Game Arena) czy Pyr­kon.

 

6 Komentarze

 1. Wow, Jim Bagley ma "pióra" podob­nej dłu­go­ści jak ja 🙂
  Nie­jaki Adam Z. szef zor­ga­ni­zo­wa­nej grupy o nazwie A2 pew­nie pra­co­wali nad tomem dru­gim.
  Frien­dOS-a cza­sem uży­wam, mam dostęp do Bety od prak­tycz­nie początku. Stef­kos to spoko chłop, pamię­tam jak parę ład­nych lat temu po mojej mole­ście prze­por­cił Rise Of The Triad pod Mor­phOS, port ten chyba nie został upu­blicz­niony.

 2. Jak się oka­zało porów­na­nie dzia­ła­nia Odys­sey na X5000 z dzia­ła­niem na G5 wywo­łało ostrą reak­cję w komen­ta­rzach na moim blogu ami­ga­one, więc edy­to­wa­łem rela­cję powy­żej. Fakty nie zmie­niły się, jedy­nie oko­licz­no­ści, ale teraz jest pre­cy­zyj­nie.
  Dowie­dzia­łem się jesz­cze że:
  - roz­dziel­czość 2560 nie jest mak­sy­malną, karta da radę wyświe­tlić 4k ale poni­żej 30Hz, a to z powodu łącza i kabli
  - inter­netu na sta­no­wi­sku nie było ofi­cjal­nie, Friendy były lokalne, jak ktoś mocno chciał to pre­zen­to­wano z tel przez LTE; wifi było też pod­łą­czone do jed­nego małego PC (NUK)
  - jesz­cze co do Frienda - gdy piszę ten komen­tarz jest już po przed­sprze­daży toke­nów, poszły wszyst­kie; kon­fe­ren­cja o Frien­dzie odbę­dzie się za mie­siąc w War­sza­wie
  - jak ktoś nie koja­rzy Jima Bagleya - aktu­al­nie jest zaan­ga­żo­wany w pro­jekt nowego ZX Spec­trum

  Poza tym od dzi­siaj można poczy­tać obszerną rela­cję 'Mufy': Pixel Heaven 2018, mel­du­nek ze sto­iska NG

 3. Po co Jim Bagley mar­nuje czas na pro­jekt nowego ZX Spec­trum.
  To kom­plet­nie bez­sen­sowne, ina­czej jest z Amigą i Ami­gaOS.
  Niech jego zdol­no­ści, pie­nią­dze i czas pra­cują dla Amigi.

 4. Na impre­zie byłem, i to od piątku, ale faj­nie się dowie­dzieć, że mia­łem obsta­wiać jakieś sta­no­wi­sko. Nie wiem gdzie i jakie prze­kła­ma­nia się poja­wiły, ale mia­łem oka­zję poroz­ma­wiać i ze Stef­ko­sem, i z Tre­vo­rem, i z Davi­dem, a przede wszyst­kim z Fran­cois, gdyż ostat­nio wię­cej sie­dzę przy Amo­sie niż AmigaOS4.x. Głów­nie spo­tka­łem tam zna­jo­mych co mogę ich spo­tkać wła­śnie tylko raz do roku na tej impre­zie, nie jestem wystawcą, mia­łem być gościem na tej impre­zie i nim byłem - nikim wię­cej 🙂

  • Prze­cież nigdzie nie napi­sa­łem, że mia­łeś obsta­wiać sta­no­wi­sko. Jak­byś tam miał stać to bym o tym wspo­mniał, spo­koj­nie 😉 Zosta­łeś podany w wątku na forum Mufy:
   "Na impre­zie gościć będą rów­nież zało­zy­ciele legen­dar­nej Gli­wic­kiej Grupy Użyt­kow­ni­ków Amigi, w tym Amig_os beta­te­ster sys­temu Ami­gaOS 4 z naj­dłuż­szym sta­żem w naszym kraju. Zap użyt­kow­nik A1 X1000, pomy­sło­dawca i inspi­ra­tor, któ­rzy przy­czy­nił się do powsta­nia ser­wisu Amigaone.pl i który nadal for­mal­nie jest jed­nym z naszych adni­ni­stra­to­rów.
   Mandi czło­wiek odpo­wie­dzialny za loka­li­za­cję sys­temu Ami­gaOS 4 i wielu innych pro­gra­mów."
   Więc poda­łem cię tutaj wśród innych osób, które wybie­rały się na PH, we wstę­pie do rela­cji.

   Jest takie powie­dze­nie "Jestem legendą - o tym co robię dowia­duję się na mie­ście" - ale to nie jest ten przy­pa­dek 😉

   Tak wiem że byleś tam, i że nie bra­łeś udziału w pro­mo­cji jest dla mnie oczy­wi­ste. Z tego co gdzieś czy­ta­łem - i masz oka­zję spro­sto­wać - nie posia­dasz i nie pla­nu­jesz zakupu sprzętu do OS 4. Jesteś osobą o któ­rej czę­sto wspo­mina się ze względu na wiel­kie zasługi w loka­li­za­cji sys­temu i nie tylko.

   Faj­nie że byłeś, wspa­niała impreza, też mam nadzieję wybrać się w przy­szłym roku. Pew­nie naj­le­piej byłoby jako zwie­dza­jący, można wię­cej sko­rzy­stać, ale to jesz­cze "wyj­dzie w pra­niu". Ja nie mam tylu zna­jo­mych w śro­do­wi­sku, ale tam tyle się dzieje, jest tyle cie­ka­wych rze­czy tam poza Amigą, że warto poje­chać.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.